به ما بپیوندید                 

سينی آجيل در مراسم گشت مهر ايزد


در مراسم گشت مهر ايزد قديم كه در برخي از روستاهاي استان يزد برگزار مي شود هنگامي كه اهالي روستا به خانه هر شخصي وارد مي شود فرد به همراه گلاب و آيينه سيني تخمه و آجيلي را كه از قبل تهيه ديده است بين همگان پخش مي نمايد و در ادامه فردي كه مسئول خش و خير و اعلام افرادي است كه به درمهر كمك نموده اند سيني لرك و انار روي آن را در دست مي گيرد و با خواندن بيت

هر دم از اين باغ بري مي رسد                      تازه بر تازه تري مي رسد 
اينگونه مي گويد يك لنگري (سيني) پر از نقل يك يك انار باغ بهشت ( منظور همان سيني لرك و اناري است كه در دست دارد ) و در ادامه نام فرد خيرانديش و مبلغي را كه اهدا كرده است را مي گويد در پايان مراسم هر خانه اين لرك و ميوه جمع مي شود تا در مراسم روز آخر كه در آتشكده برگزار مي شود بين همگان پخش شود.
برگرفته از تارنمای برساد

اطلاعات اضافی