به ما بپیوندید                 

نیایش زندگی

اشم وهو (١) نِمُو . اهورایی. مزدایی… (۳ بار)

نِمُو . هوَرِخشَ اِتایی . اَ اور وَت . اَسپایی…

نِمُو . آبیو. دُوییت . رابیُو. یاو. اَهورَهِ . مزداو…

نِمُو. گَیِهِه. نِمُو. زَرَتوشترَهِه. سپیتامَهِ. اََشَ اُنو. فرَوَشِ اِنِمِم.

ویسپَ یاو. اَشه اُنوستوُییش. هَیی تیایی چَ . بَوان یی تیاییچَ. بوش یِئین تیاییچَ… اشم وهو (١)

Ašem Vohu (1)

Nemo Ahurāyi Mazdāyi… (۳)

Nemo hvarexša-etāyi aurvat aspāyi. Nemo ābyo doit rābyo yāo Ahurahe Mazdāo.

Nemo gayehe nemo Zaraθuštrahe spitāmahe ašonu fravaše-enemem vispayāo ašaonustoyiš hayityāiča bavānyi-tyāyiča bušyein-tyāyiča.

Ašem Vohu (1)

درود بر اهورامزدا

درود بر خورشید تند تاز

درود بر خورشید و ماه که دو فروغ مزدایند

درود بر زمین و زندگی

درود بر فروهر پاک اشو زرتشت

و همۀ آفرینش های پاک که بودند

و هستند و خواهند بود.

----------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

zendegi

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی