به ما بپیوندید                 

نیایش نمونه ۱

نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم اهورامزدا، آفریدگار هستی بخشِ اَبردانایِ روشنایی افزایِ توانا را. آفریدگاری که بزرگترین، بهترین، زیباترین، خردمندترین و بهسازترین است.آفریدگاری که از راه برترین راستی و بیشترین آگاهی و دانایی و با شادی افزاییِ بسیار، ما را آفرید و به پیکر درآورد و پرورانید و اندیشه بخشانید.نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم اندیشه و خرد نیک و راستی و پاکیِ بهترین و خویشتنداری و پاکیِ دل و آرامش افزاینده و رسایی پایدار را.نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم جهانِ تن و جهان روان، آتش هستی بخش فروزان و مهر پیوندگار جان و جهان را.نیایش می کنیم و ستایش بجا می آوریم این گاه خوش ( بامدادی – نیمروزی-شامگاهی) را. و تو ای آفریدگار دل و جان، این گاه را بر ما خوش و فرخنده و شادمان گردان. اندیشه ی نیک، گفتار نیک، کردار نیک به ما ببخشای.اهریمن خشم و دروغ و ترس و کین و رشک و آز و خودبینی را در ما نابود ساز و رامش و خرسندی و سرافرازی به ما ارزانی دار.خانه ی ما را روشن، شهر ما را خرم، سرزمین را آبادان و کانون دوستی جهانی را برقرار ساز. خداوندا همه ی خوبی های مادی و مینوی را به ما ببخشای و ما را از دوزخ پریشانی و پراکندگی و خواری و درماندگی برهان.خداوندا ما را تندرست و توانا و توانگر دار و روزی شایسته به ما ارزانی دار. رای ما را استوار، خرد ما را افزون و بینش ما را درست گردان.ما را در پیکار با دروغ و پیروی از راستی و یاوری به مردم و دادگری پیروزی ده.درود بر راستی که بهترین فروزه هاست. درود بر همه ی راستان و نیکان جهان.ایدون باد. ایدون ترج باد. اشم وهو (۱)
------------------------------------------------------------------------
بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی
nemune 1

برگرفته از 
http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی