به ما بپیوندید                 

کم نا مزدا

 

کِم نا مَزدا

کِم . نا . مَزدا . مَوَایتِه . پایوم . دَداو .

هْیَت . مادْرِگْواو . دیدَرِ شَتا . اَاِ . نَنْگْهِ

اَن یِم . تْوَهمات.آتْرَسچا. مَنَنْگ هَسچا .

یَیاوُ . شْیَئوُتَنائیش .  اَشِم . تْرَاُشتا . اَهورا 

تام . موُئی . دانْستْ وام . دَئِنَیائی . فْراوَاُچا 

کِه . وِرِتْرِم . جا . تْوا . پوُئی . سِنْگْها…

یوُئی.هِنْتی.چیترا.موُئی.دام.اَهوم بیش.رَتوم.چیژدی…

اَت . هوُئی . وُهو . سْرَئوشُ . جَنْتو . مَنَنْگها . مَزدا . اَهمائی . یَهمائی . وَشی . کَهمائی چیت

 

Kem nā Mazdā

Kem.nā.Mazdā.mavaite.pāyum.dadāt.hyat.mā. dregvå.didare.šatā.ae nanghe…

Anyem.θvahmāt.āθrasčā.manang hasčā. yayå.šyao θanāiš.ašem.θraoštā.Ahurā …

Tām.moi.dānstvām.daena yāi.frāvaočā …

Tat.twā.peresā.ereš moi.vaočā.Ahurā…

Ke.vereθrem.jā.θvā.poi.senghā.yoi.henti…

Čiθrā.moi.dām.ahum biš.ratum.čizhdi.at.hoi. vohu.sraošo.jantu.mananghā.

Mazdā.ahmāi.yahmāi.vaši.kahmāi čit…

 

هنگامی که دروغکار به آزار من کمر می بندد،

چه چیزی بهتر از روشنایی و گوهرِ  خرد من را نگاهبان می باشد؟

از پرتو اندیشه روشن و بهمنشی است ای اهورا

که کار و کردارها هماهنگ با اشا و راستی می گردد.

بینش مرا از این دانش روشن گردان.

چه کسانی  در پیروی از آموزش های تو (زرتشت) کامیابند؟

آن کسانی را که  راهنمایان خردمند  و درمانگر هستی هستند، به ما بنما تا ارج نهیم

بی گمان خرد، آن کسانی را خواستار است

که با منش نیک خویش نگاهبان جانها (سروش) باشند

------------------------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Kemna Mazda

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی