به ما بپیوندید                 

گاتاها- چند بند نمونه

---------------------------------------------------------

سرآغاز اهنوت گاتها- یسنا هات ٢٨

یانیم  مَنو  یانیم  وَچو  یانیم  شْـیَئوتْنِم

Yā-nim ma-no yā -nim va-čo y ā-nim šyao-θnem

اَشَـئونوُ  زَرَتوشـْتْـرَهِ

ašauno  Zaraθuštrahe.

فْـرا  اَمِـشا سْـپِنتا  گـاتـائـو  گِئورْوائین

frā a-mešā spentā Gāθå geurvāin

نِمـو  وِ  گاتائـو  اَشَئونیــش

nemo ve Gāθå ašaoniš.

سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشو زرتشت

یانش (بینش) است.

بشود که آن گسترش دهندگان  همیشه  جاوید

گاتها را پیش گیرند    و گسترش دهند.

نماز به شما ای گاتهای اشو،

ای سرودهای راستین.

Yanim mano

-------------------------------------------------

اهنوت گاتها ـ یسنا ـ هات ٢٨ ـ بند١

اَهـیا  یـاسـا  نِـمَـنْـگْها

Ahyā yāsā nemanghā

اوسْـتانَ   زَسْـتوُ رَفِـذْرَهْـیا

ustāna zasto rafezrahyā

مَئینیِه‌اوش  مَـزدا  پُـئورْویم  سْـپِـنْـتَـهْیا

mainyeuš Mazdā pourvim spentahyā

اَشـا  ویسْـپِـنْگ  شْـیَـئو‌تِـنا

ašā vispeng šyaoθenā

وَنْـگْهِ‌اوش  خْـرَ‌توم  مَـنَـنْـگْهوُ

vangheuš xratum manangho

یا خْـشْنِویشا  گِئوشْ‌چا  اورْوانِم

yā-xšnevišā geuščā urvānem

پیش از هر چیز ای مزدا،

با دستهای  برافراشته ترا نماز برده

و یاری سپنتامینو را خواستارم .

باشد که کار و کردارم

از خرد وهومنی برخیزد   و هماهنگ با اشا باشد

تا که روان جهان خشنود گردد.

28-1

---------------------------------------------------------------------

اهنوت گاتها ـ یسنا – هات ٢٨ – بند ٢

یِه  وائوُ  مَزدا  اَهورا

Ye vå Mazdā Ahurā

پَئیری- جَسایی  وُهو  مَنَنْگها

pairi-jasāi vohu managhā

مَئیبیو  داوُئی  اَهوائوُ

maibyo dāvoi ahvå

اَسْـتْوَ تَسچا  هْیَتْـچا  مَنَنْـگْهوُ

ast-vatasčā hyatčā manangho

آیَپْـتا  اَشاتْ  هَچا

ayaptā ašāt hačā

یائیش  رَپِنْـتوُ   دَئیدیت  خواتْرِه.

yāiš rapento daidiθ xvāθre.

ای هستی بخش دانای بزرگ

با اندیشه‌ای پاک و دلی روشن

به تو روی می‌آورم،

مرا از پاداش زندگی مادی و مینوی

که گروندگان را به خوشبختی می‌رساند

برخوردار کن.

28-2

--------------------------------------------------


اهنوت گاتها ـ یسنا – هات ٢٨ – بند ۴

یِه  اوروانِم  مِن  گَئیرِ

Ye urvānem men gaire

وُهو  دَدِ  هَترا  مَنَنْگها

vohu dade haθrā managhā

اَشیْشْچا  شْیَئوُتَنَنام

ašiš-čā šyao-θananām

ویدوش  مَزداو  اَهورَهْیا

viduš Mazdå Ahurahyā

یَوَت  ایسائی  تَواچا

yavat isāi tavāčā

اَوَت  خْسایی  اَ اِشِه  اَشَهْیا

avat xsāi aeše ašahyā

 بی گمان من روانم را با اندیشه نیک همساز میکنم

و می دانم که هر کاری

که برای خدای دانا انجام گیرد

چه پاداشی دارد.

تا تاب و توانایی دارم

آیین راستی را به همه خواهم آموخت.

28-4

----------------------------------------------------------------------

اهنوت گاتها ـ یسنا – هات ٢٨ – بند ١٠

اَت یِنْگ  اَشائَتْ چا  وُئیسْتا

At yeng ašāat-čā voistā

وَنْگْهِه اوشچا  دَاُتِنْگ  مَنَنْگهوُ

vanghe-uščā dåθeng manangho

اِرِتوِنگ  مَزدا  اَهورا

ereθveng Mazdā Ahurā

اَ اِ ئیبیوُ  پِـرِناُ  آپَنائیش کامِم

a-e-ibyo perenå āpanāiš kāmem

اَتْ  وِ  خْشْمَ ئیبیا  اَسونَاُ

at ve xšma-ibyā asunå

وَئِذاُ  خْرَ ئیتیا  وَئینْتیا  سْرَوا ئوُ

Vaeźå xraiθyā vaintyā sravå.

ای مزدا اهورا

تو را نیایش کرده و از تو می‌خواهم،

نیک اندیشان و نیکوکاران و همه کسانی را

که در راه راستی و سازندگی گام برمی‌دارند، کامروا سازی.

به خوبی آگاهیم که نیایشی که از روی راستی

و از جان و دل برآید،

هیچگاه بدون پاسخ نخواهد ماند.

۲۸-۱۰

-----------------------------------

اهنوت گاتها ـ یسنا – هات ٣٠ – بند ٩

اَتْچا  توُیی  وَاِمْ  خْیاما

At-čā toi vaem xyāmā

یوُیی  ایمْ   فْرَ‌شِم  کِرِنَئونْ   اَهومْ

yoi im frašem kerenaon ahum

مَزدائوُسْچا  اَهورائوِنْگهوُ

Mazdås-čā Ahurå-vengho

آموُ یَسْتْرا  بَرَنا  اَشـاچا

āmo-yastrā baranā ašā-čā

هْیَت  هَترا  مَنائـو  بـَوَت

hyat haθrā manå bavat

یَترا  چیس تیش  اَنْگهَت  مَئِتا

yaθrā čis-tiš anghat maeθā

 

بیاییم از کسانی شویم

که این زندگانی را تازه می کنند

ای خداوندان خرد و ای آورندگان خرسندی

از راه راستی و درستی بیایید

همه در آنجا که دانش درونی است

یک پارچه همرای و همراه باشیم.

۳۰-۹

---------------------------------------

اشتود گاتها ـ یسنا – هات ۴٣ – بند ١

اوشْتا  اَهمایی  یَهمایی  اوشْتا  کَهمایی  چیت

Uštā ahmāi yahmāi uštā kahmāi čit

وَسِخْـشْـیانْس  مَزدا  دایاتْ  اَهوروُ

vasexšyāns Mazdā dāyāt Ahuro

اوتَ‌یوئی‌تی تِویشی  گَت توُیی  وَسِمی

utayuiti teviši gat toi vasemi

اَشِم  دِرِدْ‌یایی تَتْ  موُیی دا  آرْمَ ایتِ

ašem deredyāi tat moi dā ārmaite

رایو  اَشیشْ  وَنْـگْـهِئوش  گَـئِم  مَنَـنْـگهوُ

rāyu ašiš vengheuš gaem manangho

 

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد.

چنین است خواست اهورامزدای چاره‌ساز.

از این روی ما خواستاریم که با نیروی راستی و پایداری

نیاز یکدیگر را برآورده سازیم.

ای آرمیتی،

ما را در زندگی از بینایی راستین

و منش پاک برخوردار ساز.

۴۳-۱

------------------------------------------------

اهنوت گاتها ـ یسنا – هات ٣١ – بند ١١

هیَت  نِ  مَزدا  پَئُورویم

hyat ne mazdā paourvim

گَئِتاوُسچا  تَشوُ  دَئِناوُسچا

gaeθåscā tašo daenåscā

ثوا  مَنَنگها  خرَتوش چا

θwā mananghā xratušcā

هیَت  اَستوَنتِم  دَداو  اوشتَنِم

hyat astvantem dadå uštanem

هیَت  شیَئوثَناچا  سِنگهاس چا

hyat šyaoθanācā senghāscā

یَثرا  وَرِنِنگ  وَساو  دایِتِ

yaθrā vareneng vaså dāyetê.

ای مزدا، هنگامی که در آغاز

با اندیشه خویش

برای  ما تن و خرد و یابش آفریدی

و به تن ما جان دمیدی

وبه ما توانایی گفتار و کردار دادی

خواستی که ما باور خویش را به دلخواه برگزینیم

۳۱-۱۱

---------------------------

اهنوت گاتها ـ یسنا – هات ٣٠ – بند ٢

سرَئوُتا  گِئوشائیش  وَهیشتا

Sraotā geušāiš vahištā

اَوَئِنَتا  سوچا  مَنَنگها

avaenatā sucā mananghā

آوَرِناو  ویچیثَهیا

āvarenå viciθahyā

نَرِم نَرِم  خوَخیایی  تَنویِه

narem narem xvaxyāi tanuye

پَرا  مَزِ  یاوُنگهوُ

parā maze yångho

اَهمائی  نِ  سَزدیایی  بَئودَنتوُ  پَئیتی

ahmāi ne sazdyāi baodanto paiti.

پس، بهترین گفته ها را بگوش بشنوید

و با اندیشۀ روشن بنگرید

سپس هر مرد و زن از شما برای خویشتن

از میان این دو راه برگزینید

این آیین را پیش از روز بزرگ (گزینش)

نیک دریابید  ، آگاه شوید و آگاهی دهید

۳۰-۲

--------------------------------------------

برگرفته از 

http://mobedjamshidi.com

اطلاعات اضافی