به ما بپیوندید                 

سروده " باد " به زبان پهلوی با ترجمه


 

شب اندر دره

باد اندر درختان

ماه اندر میانشان

فرجام نگاه

فرجام سکوت

نه نه

همه سکوت، همه سکوت

باد اندر درختان رازهای هستی

عمق ناپیدا، بسیار ژرف

با اندر درختان

دانستن و نادانستن

و یا انگاشتن که دانستن

باد اندر درختان

هجوم اشک در هیجان رفتن


--- همچنین ببینید :

سروده پهلوی به پذیره فصل بهار به همراه برگردان به پارسی

سرود پهلوی یک رویا به همراه برگردان پارسی

سروده پهلوی نوروز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی کردی سپاس یزدان به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی باد و برگ به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی بهار من به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی ناز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی دره به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی " باد " به همراه برگردان به پارسی

سروده اِران شهر به زبان پهلوی به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی آرش کمان به همراه برگردان به پارسی  

اطلاعات اضافی