به ما بپیوندید                 

سروده پهلوی کردی سپاس یزدان به همراه برگردان به پارسی

 

 

 

 

 

سپاسگذارم یزدان

سپاسگذارم دادار

سپاسگذارم ای یار

جانِ این جهان

شما خدایِ ما

 

به گاه و راه شدن

به کوه و دشتی ها

نشستِ باران هست

شما خدایِ ما

 

شما خدایِ ما

خُنکیِ بامدادان

وَزیدنِ باد- ان

سرود و شادی ها

شما خدایِ ما

 

تازگیِ گل بنان

و لرزشِ برگان

آوازِ هستی را

کنار رود- یها

شما خدای ما

 

باران و بادِ نرم

و بوی خاک آید

تپشِ دل آن جا

یک چند اشک- یها

شما خدایِ ما

 

جان پُر درد و زار

میانْ دل و کوه ها

چَکامه هستی

همه جان داران

خوانند به شادی ها

شما خدای ما

 

با آزرم، آبان91، رضا/ سروده ای نیمه پهلوی و نیمه کردی است و با پوزش از هم میهنان کرد سرزمین اردلان ها ( : سرزمین آریائیان )

رضا --- همچنین ببینید :

سروده پهلوی به پذیره فصل بهار به همراه برگردان به پارسی

سرود پهلوی یک رویا به همراه برگردان پارسی

سروده پهلوی نوروز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی کردی سپاس یزدان به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی باد و برگ به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی بهار من به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی ناز به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی دره به همراه برگردان به پارسی

سروده پهلوی " باد " به همراه برگردان به پارسی

سروده اِران شهر به زبان پهلوی به همراه برگردان به پارسی

 

سروده پهلوی آرش کمان به همراه برگردان به پارسی

اطلاعات اضافی