به ما بپیوندید                 

یشتها:

یشت ها

 

 بخشی از اوستا، یشتهاست  که نام آن از ریشهءyaz و هم ریشه با نام یسناست و به معنی «ستایش» است. یشتهای کهن به شکلی که اکنون در دست ماست در سدهء 8 یا 9 پیش از میلاد ، یعنی حدود یک سده پس از سرایش گاهان نوشته و پردازش شده است. یشتها سرودهایی در ستایش گروهی از ایزدان زرتشتی است مانند مهر و بهرام و ناهید و تشتر یا تیر، که در گروه خدایان پیش زرتشتی قرار داشته اند و پس از پیامبری اشوزرتشت از جایگاه خدایی به زیر آمده و در مرتبه ای پایین تر از مزدا اهورا و امشاسپندان، مورد ستایش قرار گرفته اند.

 

 یشت ها در 21 بخش جداگانه قرار گرفته و همهء بیست و یک یشت از نظر دیرینگی با هم یکسان نیستند. هر یک از یشت های بیست و یک گانه، به نام یکی از ایزدان و یا گاه امشاسپندان و حتی خود اورمزد، نامزد شده و در یشت ویژهء خود با شیوه ای ویژه و آهنگین ستایش شده و ویژگی های هر ایزد یا امشاسپند در یشت خود شناسانده شده است. البته گاه در یک یشت ویژهء یک ایزد، از چند ایزد دیگر که همکار اویند نیز نام برده شده  است.

 

از میان یشتها ،« ناهید و تشتر و مهر و فروردین و اَرد و زامیاد» یشتهای بزرگ نامیده شده اند و یرخی دیگر مانند «هوم و سروش» از نظر سبک و نوشته های خود، ویژگی های یشتهای بزرگ را دارند. «درواسپ و بهرام و وایو و دین یشت» در مواردی، ویژگی های یشت های بزرگ را دارند اما از نظر ظاهر و گاهی نوشته های خود، دارای کاستی هایی هستند. شاید این یشت ها بازسازی شدهء پاره های یشت های اصلی همراه با افزودنی هایی از نوشته های دیگر باشند.(1)

 

اما نام 21 یشت به ترتیب شمارهء یشت از این قرار است:

 

 1- هرمزدیشت  ، دانلود

 2- هفتن یشت کوچک ، دانلودهفتن یشت کوچک ، دانلود

 3- اردیبهشت یشت  ، دانلود

 4- خرداد یشت  ، دانلود

 5- آبان یشت  ، دانلود

 6 – خورشیدیشت  ، دانلود

 7- ماه یشت  ، دانلود

 8- تیر یشت  ، دانلود

 9- گوش یشت  ، دانلود

 10- مهر یشت  ، دانلود

 11- سروش یشت هادخت  ، دانلود

 12- رشن یشت  ، دانلود

 13- فروردین یشت  ، دانلود

 14- بهرام یشت  ، دانلود

 15- رام یشت  ، دانلود

 16- دین یشت  ، دانلود

 17 - اردیبهشت  ، دانلود

 18- اشتاد یشت  ، دانلود

 19- زامیاد یشت  ، دانلود

 20- هوم یشت  ، دانلود

 21- ونند یشت  ، دانلود


هادخت نسک ، پیوست یشت ها    ،  دانلود


همچنین دریافت کنید :

ورهرام یشت    دانلود

 

نام برخی از یشت ها با درونمایه شان سازگار نیست مانند اشتاد یشت که دربارهء فرّ ایرانی است و زامیاد یشت، که دربارهء فرّ کیانی ست و رام یشت که دربارهء «وایو» یا ایزد هوا و فضاست.

 

یشت های بزرگ در نسخه های دستنویس به بخش هایی به نام «کرده» تقسیم شده است اما جداسازی هر یشت به قطعه یا پاره یا بند، که در چاپ جدید یشت ها دیده می شود و در دستنویس ها نیست، از نوآوری های اندیشمندان امروزی برای کاربرد ساده تر یشت هاست.

 

کتابنامه:

 

1-      آموزگار، ژاله. 1374. تاریخ اساطیری ایران . تهران: سمت.

2-      ابوالقاسمی، محسن.1383. شعر در ایران پیش از اسلام.تهران: طهوری.

3-      پورداوود. ادبیات مزدیسنا، یشتها، ج 1 .بمبئی: از سلسله انشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی.و انجمن ایران لیگ بمبئی.

4-      تقضلی ، احمد. 1376.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام . به کوشش ژاله آموزگار .تهران: سخن.

5-      زرشناس ، زهره. 1384. میراث ادبی روایی در ایران باستان. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.


http://www.berasad.com

http://hamazoor.com

http://www.aariaboom.com

-------------------------------------------

آشنایی با یشتها

یشتها : با ارزش‌ترین و مهم‌ترین ادبیات مزدیسنا

دانلود یشتها

اطلاعات اضافی