حقوق بشر از دیدگاه اشو زرتشت :
دین اشوزرتشت را باید نخستین دین حقوق بشر خواند (پرفسور جان هینلز)؛ حقیقتا حقوق بشر اصطلاح حقوقی و سیاسی عصر ما است. از نظر محتوای حقوق بشر، دین زرتشت بین مذاهب در بالاترین قرار دارد و علت آن بنیادهای باوری زیر است:

1- اهورامزدا سرچشمه خوبی ها و تنها خوبی ها است و بدی در آستان او راه ندارد. و همچنین انسان همکار اهورامزدا است که به مانند جرقه ای از وجود او است و بنابراین تمام خوبی ها را از او به ودیعه دارد پس باید در گسترش نیکی بکوشد.

2- الگوهای ناپسند رفتاری در گاتاها، آنهایی که حقوق بشر را تهدید می کنند مثل خشم و کینه توزی ، دروغ و بیداد، پشتیبانی از ستمگران، بی قانونی و تبعیض، در گاتاها با بیان های مختلف مردود شمرده شده است.

3- در گاتاها حقوق زن و مرد مساوی شناخته شده و زن برابر مرد است. زن و مرد را هنگام اختیا همسر در رده برابر قرار می دهد. اشوزرتشت در گاتاها به دختران و پسران اندرز می دهد که پیش از پیمان زناشویی با خرد خود رایزنی نمایند و همسری برگزینند که در پیش برد راستی با آنان همگام باشد.

4- در گاتاها از واژه برده نام برده نشده و این نشان دهنده آن است که اشوزرتشت چنین پدیده ناشایستی را قبول نداشته است.

5- در گات ها آمده است که رهبران دنیایی ممکن است قوی و زورمند بنمایند اما نیروی راستین را آن رهبرانی دارند که با اشا و راستی هماهنگ باشند، در کارها با خرد خود رایزنی کنند و با داد رفتار کنند.

6- بر اساس باور گاتاها، خرد اهورایی ، راستی و توان اخلاقی ، از آن کسی است که برای آبادانی جهان کار کند. در همه کوشش ها باید دل را از دشمنی ، خشم و دروغ به درو نگاه داشت و راستی و مهر را افزایش داد.

7- گات ها سفارش می کند که نیکان باید باهم یگانه شوند و رهبرانی برگزینند که طرفدار راستی باشند ، با دانایی کار کنند و در راه تازه کردن جهان گام بردارند.

8- در گات ها هیچ گاه مزیتی برای پیروان دین مزدیسنا یا همان زرتشتی ذکر نشده و فقط از پیروان راه راستی سخن گفته شده است.

آرمان دین زرتشتی ، آرمان زندگی شادی بخش و خوشبختی است که با کوشش در این جهان با رسایی مینویی (معنوی) از راه دهشمندی و سازندگی به دست می آید.

بر اساس کتاب دیدی نو از دینی کهن- فلسفه زرتشت به خامه دکتر فرهنگ مهر

با سپاس از :FH