به ما بپیوندید                 

اوستاي اهونه ور

 

برخي از بخش هاي اوستا در شمار بخش هايي هستند كه هر زرتشتي روزانه آن ها را در نيايش هايش بارها مي‌سرايد و مي‌خواند.

 

در اينجا به ذكر دو بخش كوتاه از اوستا اشاره مي‌كنيم كه از اين دسته هستند و « اهونه‌ور» ناميده شده اند.

 

« اشم . وهو . وهيشتم . استي . ** اوشتا . استي . اوشتا . اهمايي . ** هيت . اشايي . وهيشتايي. اشم. ** »

 

اشويي ( پاكي در پندار ، گفتار و كردار ) بهترين است.

 

اشويي ( فروزه هاي نيك انديشي، راستگويي و درست كرداري ) خوشبختي است.

 

خوشبختي براي كسي است كه براي بهترين راستي، راست و پاك باشد.

 

« يتا . اهو . وئيريو . ** اتا . رتوش . اشات چيت . هچا . ** و نگهه اوش . دزدا . مننگهو . ** شيه اتنه نام . انگهه اوش . مزدايي . ** خشترمچا اهورايي . آ .ييم ** دريگوبيو . ددت . واستارم.** »

 

هنجاري ( نظمي‌) كه بر جهان هستي فرمان مي‌راند ، زندگي و سرشت مردمان را زير فرمان دارد.

 

منش نيك از آن كسي است كه از هنجار هستي پيروي كند و توانايي راستين را كسي دارد كه برخواسته هاي ناهنجارش چيره باشد.

 

سرچشمه : http://www.t-z-a.org

اطلاعات اضافی