به ما بپیوندید                 

برگزاری آیین سدره پوشی در کشور آلمان در شهر برلین:


انجمن بزرگ بازگشت با همازوری انجمن زرتشتیان آلمان یک آیین سدره پوشی را برای گروهی از دوستداران دین بهی‌ در شهر برلین در آلمان برگزار نمود. آیین سدره پوشی در مانتره سپند روز از آذر ماه سال
۳۷۵۱ مزدیسنی در شهر برلین برگزار گردید. در این آیین اشوی یک بانوی لهستانی همراه با گروهی از ایرانیان دوستدار دین بهی‌، سدره پوش گردیدند.

گزارش آیین سدره پوشی در برلین آلمان 

گزارش آیین سدره پوشی پیشین در فرانکفورت 

دریافت نیایش های بایسته 

بیشتر بدانیم

فیلم آموزشی سدره پوشی

زرتشتی شدن

آیین سدره پوشی 

نیایش ها 

اطلاعات اضافی