به ما بپیوندید                 

نکوهش قربانی کردن حیوانات


"قربانی کردن در بینش زرتشت کاری ناشایست و به دور از کردار نیک انسانی است.

در اینگونه نگرشی گیاه، حیوان و انسان همه در هستی پدیدار شده اند تا هریک به گونه ای زندگی خود را دنبال کند. آشکار است که در زندگی گیاهان، حشره، ماهی، خزنده، دوزیست، پستانداران و دنیای آنان سخن از توانایی و نیروی بیشتر است آنکه قوی تر باشد دیگری را به شکار می کند تا برای خود خوراکی فراهم کرده باشد وگرنه زنده نخواهد ماند یا اینکه جای بهتری برای زندگی داشته باشند و این راز بقا ی آنان است.

رابطه بین انسان هوشمند با دیگر آفریدگان نیز چنین است با این تفاوت که انسان با خرد خویش راه بهتر زیستن را آموخته است و با تغییراتی در زندگی گیاهان و حیوان ها، نه تنها برای خود خوراک فراهم می آورد تا همچنان زنده بماند بلکه از گیاه و حیوان بهره های گوناگون و بیشتری نیز می برد.

پرسش این است که چرا بایستی یرای رسیدن به هدفی غیرمنطقی و اخلاقی کشتن حیوانی را جشن بگیرد و به خونریزی و جایگاه انسانی خود افتخار کند...

با چنین بینشی، پیروان اندیشه زرتشت وآیین راستی در هر زمانی برخود شایسته نمی دانند تا حیوانی را قربانی کنند آنان گاهی از گوشت برخی از حیوان ها، خو راک تهیه می کنند ولی با کشتن آن مراسمی ویژه که با شادی وافتخار باشد؛ ندارند."

نوشتارهایی از موبد کورش نیکنام

اطلاعات اضافی