به ما بپیوندید                 

سخنی با ازخود باختگان

 

کم نیستند کسانی که تیشه گرفته اند و ریشه خود را میزنند ، گویی از روز نخست بی ریشه بوده اند.

 

اگر خار و خاشاک بیابان هم بودند ریشه داشتند!

 

با زبان پارسی دشنام به فردوسی می دهند،

کژاندیشانه و خصمانه برای زرتشت دروغ میسازند،

چون دژخیمان در پی خار کردن کورش بزرگ اند،

 

از تاریخ و فرهنگ پر شکوه ایران هیچ چیزی را  قبول ندارند، همان تاریخ و فرهنگی که هر کشور و هر مردمی در آرزوی داشتن آن هستند، خود را به خواب زده اند و بیدار هم  نمی خواهند بشوند! پهلوانان و استوره ها را دروغ می دانند و شب روز برای جنگ و دعوا بین عموزاده های تازی در هزارو اندی سال پیش بر سر و سینه میزنند!

فراموش کرده اند یا کر و کور شده اند تا بدانند همان تازیان چگونه با ما ایرانیان رفتار کردند، شاید باز در پاسخ بگویند که آنها با دعوت نامه و گل آمدند!

خوب است بدانیم اگر ریشه ای نبود ما هم نبودیم.

سخن بسیار است ، اندیشمند را آرزوست

------------------------------------------


این خودفروختگان در تلاشند تا با تخریب فرهنگ زرتشتیان و زیر پاگذاشتن وجدان انسانی با کمک تقیه(دروغ مصلحت آمیز) کارهای ناشایستی را به نیاکان خود در ایران باستان وزرتشتیان نسبت داده باشد تا با این شیوه جوانان ایرانی را از پژوهش درفرهنگ و آیین نیاکان خود بیزار کرده، از چنین دین وحشتناک و غیر انسانیدوری گزینند.

این خودفروختگان به نوشته هاییاستناد کرده اند که هیچکدام بینش وپیام زرتشت نیست و برخی از آنها مانندوندیداد، برگرفته از دانش و تجربه نزدیک به هفت هزار سال پیش ایرانیان استکه با نا آگاهی از دانش پیشرفته امروزی، برخی از نکته های تحسین برانگیزرادر خود جای داده است. در این نوشته باستانی که به اندیشه زرتشت و سنت هایزرتشتیان نسبتی ندارد برای پاک کردن زندگی از پلیدی ها و نابودی مُرداروجسد درگذشتگان با شناختی که آن زمان از مواد پاک کننده داشته اند.

بهعنوان مثال برای از بین بردن برخی ناپاکی ها از ادرار گاو نیز بهره میگرفتند. چنانکه مسلمین نیز به جای آن از شاش شتر استفاده می کرده اند (حلیهالمتقین تالیف محمد باقر مجلسی در نقل از امام هشتم درباره نفع بول شتر) ویا به انگیزه آلوده نساختن محیط زیست، جسد درگذشتگان را از کنار زندگی خودبیرون برده و به وسیله یکی از پاک کننده ها؛ خاک، هوا، آب و آتش آن رانابود می کردند، زیرا جسد بی جان را بی ارزش و ناپاک می دانسته اند. هرچنداعراب آثار فراوانی از ایرانیان رادر گذشته نابود کرده اند ولی مزارهایباستانی در جای جای ایران نشان می دهد که نیاکان ما شیوه خاکسپاری رانیزاستفاده می کرده اند چنانکه به تازگی اسکلت هفت هزار ساله ای در جنوبتهران کشف شد، زمانی که هنوز اعراب به ایران نیامده تا آن شیوه را بهنیاکان ما آموزش دهند.

چگونهمی توان باور کرد ملتی با تمدن باشکوه و به یادگار مانده خود مانند بنایتخت جمشید، ارگ بم، نقش رستم، کاریزها، آبادی ها، دانش و صنعت خود و... مردمی که به قول هرودت: بت سازی وساختن معبد را از کارهای ناشایست میدانستند و یا برای پایداری دوستی با دیگران هرگز در حضور هم آب دهان برزمین نمی انداخته اند و سقراط می گوید: ایرانی بااخلاق ترین ملل دنیاست وحُسن ظاهر دلیل بر حُسن باطن است و... چه روی داده است که یکباره در زمانحمله اعراب بادیه نشین با فرهنگ چادر نشینی و غارت اموال دیگران به نوشتهتاریخ تبری و گزارش های دیگرکه دختران خود را نیززنده به گور می کرده اند؛زرتشتیان با توجه به تصویر های تارنمای باور باران با ادرار گاو غسل میکرده اند! حق دفن بدن مردگان را نداشتند! زن را موجودی اهریمنی می دانستند! همسر خود را برای کسب درآمد به دیگری قرض می دادند و بچه هایش را به بردگیمی فروختند!!!

افتخار نیاکان ما در ایران باستان و به تایید همهپژوهشگران این است که هیچگاه بت پرست نبوده اند، برده داری نداشته اند، تکهمسری داشته و زن ازجایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است و سرودهای زرتشت(گات ها) گویای فرهنگ ارزشمند یکتاپرستی آنان بوده است. اهریمن را خداوندخلق نکرده و در برابر او قرار نداده بلکه تراوش یافته فکر بداندیشان است،پیوسته پیرو راستی بوده وازدروغ و تهمت به ویژه از نوع مصلت انگیز آن بهفرهنگ دیگران خود داری کرده اند و هیچگاه به زور شمشیر که همچنان برپرچماعراب نقش دارد باورهای خویش را به هرسو نبرده اند.

بیگمان تصاویروگزارش هایی که این خودفروختگان برای بیان اندیشه زرتشتیان میاورند نادرست وخنده آور است، به ویژه با مشاهده تصویری که یک زرتشتی به هنگام غسل ازادرار گاو بهره می گیرد! پرسش هایی در اندیشه ها پویا می گردد.

1- ایرانیان که برای ستایش آب و جایگاه ارزشمند آن سرود آبان یشت را در اوستادارند و در سراسر ایران مانند کنگاور در کرمانشاه، نیایشگاه آناهیتا دایرکرده بودند، چگونه به پاک کنندگی آب پی نبرده و با ادرار گاو غسل می کردهاند؟

2- آیا همه خانواده ها گاو در اختیار داشته اند یا در هر شهر و روستایی گاو داری مخصوص برای غسل زرتشتیان دایر بوده است؟

3- گاو ها به چه سیستمی مجهز بوده اند که به هنگام غسل زرتشتیان ادرار آنان آماده بوده است؟

4- مهمترین پرسش این است که گاوها پس از حمله اعراب کجا رفتند؟ برپایه گزارش تاریختبری و نوشته های دیگر زمانی که اعراب به ایران حمله کردند، جواهرات وغنیمت های ایرانیان ساسانی را با کاروان هایی از شتر به عربستان برده و بههمراه زنان و کودکان ایرانی در بازار عربستان به فروش رسانده اند ولی ازگاو ها یادی نشده است، شاید برخی از گاوها پس از آن تغییر چهره داده باشند وشاید زرتشتیان کنونی فراموش کرده اند که باید گاو را به خانه ها بیاورندوبه جای دوش حمام از ادرار آنها برای غسل بهره بگیرند!! 

اطلاعات اضافی