به ما بپیوندید                 

زندگی ـ خدا

موبد کامران جمشیدی

زندگی پیامد و برآمد خواست شما برای آن است. همانخواست، نیروی پیش برنده ی آفرینش در زندگی شماست. بسیار مهند است دریابیمکه زندگی چیزی جز نیرو (انرژی) نیست ، یک نیروی سامان یافته (اهوـ اشا). وچه کسی این نیرو را سامان می بخشد؟ ما!

زندگی نیروی نابی است که بهخود بازمی گردد، روندی است که به خود سوخت می رساند، خودبسنده است، برپایخود ایستاده و خودآفریننده است. زندگی به خودوابسته است و با نگریستن بهخود، به خود می گوید که بروز و نمود پسینش چگونه می تواند باشد.

و این در همه رده ها و اندازه ها جریان دارد، در جهان برین (کهکشان) وجهان ما، مردمان، شهرها ... و کسان، هر کدام در اندازه های خود. بدینگونههمه ی این رده ها برای خود تصمیم می گیرند.

زندگی از راه روند خود زندگی، در مورد زندگی، به زندگی آگاهی می رساند.
آگاهی زندگی، زندگی را پیکر می بخشد. در رده ی تنی، آگاهی شما، شما راپیکر می دهد. شما همواره در کار آفریدن و بازآفرینی خود هستید. براستی کارزندگی بازآفرینی شما در هر دم است.

و این با گزینش شماست که این فرگشتبه سوی بزرگتر شدن، والاتر شدن و زیباتر شدن شما باشد (فرشوکرتی همیشگی بهسوی رسایی ـ خردادامرداد) و یا وارون آن، فرورفتن و کاستن.

و این فشرده ی همه ی آن چیزی است که هست. این آن چیزی است که در کار روی دادن است.

همه مردمان در این روند هستند. ما در همه امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،هازمانی، نژادی، جنسیتی و مینوی چنین می کنیم. این همه ی کاری است که میکنیم.

این کاری است که خدا می کند. خدا، همواره و در هر دم خود را تازه می کند.
و زندگی خداست در هال انجام این کار. زندگی، خداست در کار بیان و نمایشخویش در بینهایتی از گونه ها و دیسه ها. و شما، یکی از این گونه ها هستید.
شما، همه ی شما، آگاهی خدا هستید، همانا خدا در کار شکل گیری، در کار خودآیی.

 

Life – God


Life proceeds out of your intentions for it. This is the fuel that drives the engine of creation in your life.

It is important to understand that life is nothing but energy. It is energy organized. (Ahu-Ashâ) And what does the organizing? US.


Life is pure energy that circles back into itself. That is, life is a self-fueling, self-sustaining, self-determining and self-creating process. It depends on itself, relies on itself, looks to itself what the next expression of itself shall be.


This is true universally, globally, nationally, locally and individually. It is merely a matter of proportion. And so we see all of these levels deciding about themselves.


Life informs Life about Life through the process of Life itself.


Life’s information creates life in formation. At the most personal level, your information creates you, in formation. You are constantly creating and recreating yourself anew.

Indeed, the function of life is to create yourself anew in each golden moment of now.


And it is up to your choice which determines that this evolution goes upwards, forward and makes you more beautiful (Ever frasho-kereti towards Khordâd-Amordâd) or the other way around, downwards and backwards.
That’s all of it, in a nutshell. That’s what’s going on here. All of humanity is engaged in this process. We are doing it politically, economically, culturally, racially, socially, sexually and spiritually. This is all we are doing and we’re not doing anything else.


This is what God is doing. God is creating itself anew in the single and only moment called-NOW- and life IS God, doing this. Life is God expressing itself in all endless multiplicity of forms. You are one of the forms of God. You are, all of you, God’s information, and thus Gods in formation!

اطلاعات اضافی