به ما بپیوندید                 

اشوزرتشت و دین زرتشتی در کنار نوشتارهای پسین از او، "پهلوی/ساسانی"


 
موبد کورش نیکنام


"گردآوری شده از دیدگاه های موبد کورش نیکنام در پاسخ به برخی که نوشتارهایدوران پس از زرتشت را به نام اشوزرتشت به دیگران معرفی می کنند و بیشترمایه گمراهی و سردرگمی می شوند."


معجزه و کارهای شگفت انگیزی که درزندگی زرتشت اشاره شده است هیچکدام در باره این آموزگار روی نداده است بلکهابتکار پیشوایان پس از ساسانی بوده و یا یونایان دشمن فرهنگ ایران که میخواستند ا معجزه هایی زرتشت را بالاببرند!! بینش زرتشت را دریابیموبه خواستاران آن آموزش دهیم بهتر است تا نسک های آنچنانی را معرفی کنیم کهمشتاقان را به شعبده بازی و کارهای شگفت آور زرتشت آشنا کرده باشیم..


زرتشت آموزگاری است که آنچه را در بینش خویش داشته است و سبب رستگاری انساندر هر دوران خواهد شد، در سرودهای خویش "گات ها" آورده است. او نیازی بهتفسیر کننده گان و نام آوران هزاران سال پس از خود و در زمانی که حکومتساسانی مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار داشته است نمی باشد. ادبیات پهلویبرای یادآوری زمان خود و فشار و زوری که بیگانگان بر مردم زرتشتی داشتهاند، مناسب بوده و به همین روی تاریخ و ادبیات با ارزشی می باشند ولی باآنها نمی توان به جایگاه ارزشمند فلسفه زرتشت اشاره کرد.

 

روایت ها و شگفتیهایی مانند رفتن «اردای ویراف» به جهانی دیگر و بیان چگونگی بهشت و دوزخ یااحکام آنچنانی در روایت های پهلوی، در اندیشه زرتشت نبوده است . بینشآموزگاری که آیین او بر «خردگرایی و دانش» استوار است، بیگمان از کارهایمعجزه آسا و آنچنانی ابتکار شده در زمان ساسانی ودر برخی از نوشته های آنهمخوانی ندارد.


این که بخواهیم ادبیات پهلوی را برای بیان دیدگاه زرتشتبه خواستاران تزریق کنیم! به این دلیل که دانشمندان کنونی هیچ نمی دانند وتنها در زمان پهلوی دانش دین (زرتشتی) را درک کرده اند. شایسته نبوده وبرپایه جهان بینی زرتشت نیست. آشکار است که آموزه های زرتشت با ادبیاتپهلوی تفاوت دارد پس باید جداگانه بررسی و به خواستاران رسانده شود.

اطلاعات اضافی