باز گشت به چگونه زرتشتی شویم

پس از سدره پوشی

 

به خشنودی اهورامزدا، خداوند جان و خرد

فرخنده باد بر شما این گزینش شایسته

 


 

می‌دانیم كه سدره‌پوشی نشانه‌ی بیرونی زرتشتی بودن است اما پیش از  آن باید از راه خرد زرتشت و پیام او را شناخت و به آن باور آورد. دین در آیین زرتشت، جهان‌بینی است. شما با پذیرش دین زرتشت پذیرفته‌اید كه مانند او به جهان بنگرید، نیك اندیش و نیك‌گفتار و نیك‌كردار باشید و برای آبادانی و بهسازی جهان بكوشید.

 

برای آبادانی و بهسازی جهان كه میوه‌ی كردار نیك است ما باید دست در دست هم بگذاریم و كار كنیم. این كار باید گروهی انجام گردد و سازمان‌پذیر باشد. در فرزان زرتشت نه زورگویی و نه بی‌هنجاری راهی ندارد. زرتشت به مردم‌سالاری باور دارد. بنابراین كسانی كه بخواهند بنام زرتشت و بنام آزادی بی‌هنجاری و یا هرج‌و مرج بیافرینند همان‌اندازه از زرتشت بدور هستند كه آن كسانی كه بخواهند بنام زرتشت زور بگویند و بیداد كنند.

ما در سیمای هر كس كه خواستار زرتشتی بودن است یك همكیش و یك همكار می‌بینیم. امید همه‌ی زرتشتیان آگاه از ورود شما شكوفایی بیشتر دین بهی است.

 

بنابراین این آگاهی ژرف و خواست از دل‌برآمده‌ی شما را گرامی داشته و ورودتان را به جهانی نو شادباش می‌گوییم و یادآور می‌گردیم كه این گزینش شما و هر گزینشی، همواره با خویشكاری یا مسئولیت همراه بوده و جدایی ناپذیرند. هر كس، تا آن زمان كه بر بنیان‌های بهدینی و آرمان‌های آن وفادار بماند زرتشتی به شمار می‌آید و هر آنكس كه چنین نكند، حتا اگر سدره‌پوش شده باشد شایسته‌ی نام زرتشتی و بهدین نمی‌تواند باشد.

پس اهورامزدا یار و یاور شما و همه‌ی ما در انجام این خویشكاری اهورایی‌مان باشد.

 

ایدون باد.


The World Zoroastrian Council