به ما بپیوندید                 

آواها ، گفتارها و پیام های زرتشتی

 


-   گاتها ، سرودهای آسمانی اشو زرتشت ، موبد فیروز آذرگشسب


-   خرده اوستا ، با آوای موبد فیروزگری


-   نیایش های اوستایی ، موبد کورش نیکنام


-   نیایش های اوستایی ، موبد کامران جمشیدی


-   گاتها، سرودهای آسمانی اشوزرتشت، موبد کرسی آنتیا


-   گاتها، سرودهای آسمانی اشوزرتشت، هیربد رامیار کارنجیا


-   گاتها، سرودهای آسمانی اشو زرتشت، سوسن بختیاری


-   چند نیایش با آوای پارسیان


-   خرده اوستا ، دستور اروارد سولی

 

-   مانتره 1


-   مانتره 2


-   سرگذشت اشو زرتشت


-   سرودهای زرتشتی ، بخش نخست


-   سرودهای زرتشتی ، بخش دوم


-   سرودهای زرتشتی ، بخش سوم

-   سرودهای زرتشتی ، بخش چهارم 


-   سرودهای زرتشتی ، بخش پنجم (انگلیسی)


----------------------- گزارش ها -----------------------

-   گزارش رادیو بی بی سی از زرتشتیان ایران ، 3744 زرتشتی


-   گزارش رادیو بی بی سی از نوروز 3744 زرتشتیان ایران

 

-   گزارش برنامه به عبارتی دیگر از ملکم مینو دبو درباره نوروز (نوروزها ) در دین زرتشتی و موارد شنیدنی دیگری از زرتشتیان

 

-   یک سخنرانی ارزشمند از موبد رستم شهزادی


-   دین در دوره ساسانیان


-   گفتگو رادیو اشا با موبد کامران جمشیدی

 

-   گفتگوهای موبد کامران جمشیدی در رادیو زرتشتیان

 

-   زندگی نامه موبد رستم شهزادی

 

-   زندگی نامه ارباب رستم گیو

 

-   اندرزنامه پیمان گواه گیری از موبد نیکنام

 

-   

 

-   

 

اطلاعات اضافی