به ما بپیوندید                 

پرسش و پاسخ

 

 

نخست دو نسک ارزشمند را به شما پیشنهاد می دهیم که شامل پرسش ها و پاسخ های دین زرتشتی می باشند

 

پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان


پرسش و پاسخ


لغزش هایی در شناخت کیش زرتشتی

 

در ادامه پرسش ها و پاسخ هایی هستند که از تارنمای موبد گرامی کورش نیکنام گرفته شده اند.

اگر پرسش خود را در آن پیدا نکردید می توانید به این پیوند رفته و آن را از موبد کورش نیکنام بپرسید.

 

فلسفه دین ، آموزش های گات ها  ( در سرچشمه ببینید )

ادبیات اوستایی  ( در سرچشمه ببینید )

جشن ها  ( در سرچشمه ببینید )

مراسم سنتی  در سرچشمه ببینید )

اشوزرتشت  در سرچشمه ببینید )

زندگی زرتشتیان  در سرچشمه ببینید )

گوناگون  در سرچشمه ببینید )

اطلاعات اضافی