به ما بپیوندید                 

به یاد جانباختگان در راه ایران ، جنگ قادسیه


ما ایرانیان حافظه تاریخی خیلی ضعیفی داریم ! فداکاری ها و جانفشانی های ایرانیان در برابر بیگانگان را فراموش نکنیم.


25 تا 28 آبان ماه ( 16 تا 19 نوامبر ، 635 م )

جنگ قادسیه پایان نیافته است و تا روز پیروزی ایرانیان بر تازیان ادامه خواهد داشت !زشیر شتر خوردن و سوسمار  /  عرب را به جایی رسیده ست کار
که فر کیانی کند آرزو   /  تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

اطلاعات اضافی