آیین سدره پوشی در آلمان

برگزاری آیین سدره پوشی در آلمان

انجمن بزرگ بازگشت با همازوری انجمن زرتشتیان آلمان بزودی یک آیین سدره پوشی برگزار مینماید.


برای آگاهی‌بیشتر با انجمن بزرگ بازگشت پیوند سازید

atashkadeh@bozorgbazgasht.com

تلفن


0047-944-334-51


Please follow and like us:

آیین سدره پوشی در آلمان – فرانکفورت

آیین سدره پوشی در آلمان – فرانکفورت

انجمن جهانی بزرگ بازگشت و انجمن زرتشتیان آلمان بزودی برگزار میکنند

20/10/2012

آیین سدره پوشی در آلمان

برای پیوستن به آیین زرتشتی با ما پیوند برقرار کنید

از آلمان

info@dinebehi.com

خارج از آلمان

atashkadeh@bozorgbazgasht.com

004795755306 

ادامه خواندن “آیین سدره پوشی در آلمان – فرانکفورت”

Please follow and like us: