آواها ، گفتارها و پیام های زرتشتی

آواها ، گفتارها و پیام های زرتشتی

 


–   گاتها ، سرودهای آسمانی اشو زرتشت ، موبد فیروز آذرگشسب


–   خرده اوستا ، با آوای موبد فیروزگری


–   نیایش های اوستایی ، موبد کورش نیکنام


–   نیایش های اوستایی ، موبد کامران جمشیدی


–   گاتها، سرودهای آسمانی اشوزرتشت، موبد کرسی آنتیا


–   گاتها، سرودهای آسمانی اشوزرتشت، هیربد رامیار کارنجیا


–   گاتها، سرودهای آسمانی اشو زرتشت، سوسن بختیاری


–   چند نیایش با آوای پارسیان


–   خرده اوستا ، دستور اروارد سولی

 

–   مانتره 1


–   مانتره 2


–   سرگذشت اشو زرتشت


–   سرودهای زرتشتی ، بخش نخست


–   سرودهای زرتشتی ، بخش دوم


–   سرودهای زرتشتی ، بخش سوم

–   سرودهای زرتشتی ، بخش چهارم 


–   سرودهای زرتشتی ، بخش پنجم (انگلیسی)


———————– گزارش ها ———————–

–   گزارش رادیو بی بی سی از زرتشتیان ایران ، 3744 زرتشتی


–   گزارش رادیو بی بی سی از نوروز 3744 زرتشتیان ایران

 

–   گزارش برنامه به عبارتی دیگر از ملکم مینو دبو درباره نوروز (نوروزها ) در دین زرتشتی و موارد شنیدنی دیگری از زرتشتیان

 

–   یک سخنرانی ارزشمند از موبد رستم شهزادی


–   دین در دوره ساسانیان


–   گفتگو رادیو اشا با موبد کامران جمشیدی

 

–   گفتگوهای موبد کامران جمشیدی در رادیو زرتشتیان

 

–   زندگی نامه موبد رستم شهزادی

 

–   زندگی نامه ارباب رستم گیو

 

–   اندرزنامه پیمان گواه گیری از موبد نیکنام

 

–   

 

–   

 

گزارش آیین سدره پوشی همگانی در فرانکفورت آلمان

آیین سدره پوشی همگانی در فرانکفورت آلمان

 

انجمن زرتشتیان آلمان با همازوری انجمن جهانی بزرگ بازگشت آیین سدره پوشی همگانی را در شنبه 29 مهرماه ، روز سپندارمذ ایزد سال 3750 زرتشتی برابر با 20 اکتبر 2012 در شهر فرانکفورت آلمان برگزار کردند.

در این آیین 7 تن از هموطنان ، یک بانوی لهستانی و یک بانوی آمریکایی شرکت داشتند که به دست موبد کامران جمشیدی به جمع بسته نوکشتیان پیوستند.