چگونه میتوان زرتشتی شد

چگونه میتوان زرتشتی شد


پیشگفتار

پیش از سدره پوشی

سدره پوشی

پس از سدره پوشی

ای مردم این حقیقت را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و ژرف بینی آن ها را بررسی کنید ، هر مرد و زن راه نیک و بد را خود برگزینید پیش از فرا رسیدن روز واپسین همه بپاخیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید. گات ها ، هات 30 بند 2

شـود مردمـی کیـش و آییـن مـا   /   نگیـرد خِـرَد ، خُـرده بر دیـن مـا

بیـاریـم آن آب رفتـه بـه جـوی   /   مـگر زان بیـابیـم بـاز آبـروی


 

پیشگفتار:

پرسش بسیاری از ما ایرانیان این است که “چگونه میتوان زرتشتی شد؟” چگونه میشود به بن و ریشه خود بازگشت ، ریشه ای که در ژرفای هر ایرانی هنوز زنده است و با کوچکترین اندیشه ای که از روی خِرد و اختیار باشد دوباره جوانه زده و رشد میکند. سده هاست که حکومت های بیگانه در پی نابودی فرهنگ و تمدن ما بوده اند و از اندیشیدن ایرانیان میترسند، چراکه نیروی اندیشه نیک ، پلیدی ها را نابود میسازد. نوشتن در اینباره بسیار است و در این بازه نمیگنجد، در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان زرتشتی شد پیشگفتار را با سخنی از دو موبد گرامی به پایان میبریم:

زرتشتی بودن، پیش از هر چیز، یك آگاهی و باوری ژرف و درونی به بهترین راستی و درستی (اشا وهیشتا یا اَردیبهشت) و نیکی بر بنیان اندیشه و خرد می باشد (وُهومن یا بَهمن). یک زرتشتی باور دارد که راستی بهترین نیکی است و آباد کننده است اما دروغ، آزارنده و ویرانگر جان و جهان است. خوشبختی او با خوشبختی همگان کامل می گردد. برای او جهان هستی یگانه است، بدین مفهوم که هر چه هست با هم و درهم تنیده است و سرنوشت یکی در سرنوشت دیگری اثرگذار است. آب و باد و آتش و خاک را، که هر چه هست از آنها درست شده، سپنتایی و اهورایی می داند و از آلودگی و نابودی آنان که آلودگی و نابودی خود است می پرهیزد. گیاهان و جانوران را نیز در این چرخۀ هستندگی و یگانگی می داند و آنها را نمی آزارد زیرا که پیامدش آزردگی خود و جهان است. – موبد کامران جمشیدی

زرتشتی شدن ، شدنی نیست بلکه بودنی است یعنی هرفردی می تواند با رفتار و کرداری که بر گرفته از اندیشه نیک است از گروه پیروان آیین راستی و خرد نیز باشد. بنابراین بهره مندی از اندیشه نیک، داشتن گفتار سنجیده با پشتوانه خرد و انجام کردار خوب و سازنده، نیاز به هیچ کارت، مدرک، گواهینامه و دیپلم ندارد. به عبارتی بودن و زیستن در زندگی سرشار از راستی، خردمندی، شادی در پرتو آزادی برای سازندگی و تازه شدن به سوی خوشبخت ساختن خود و دیگران حق هر انسانی است. – موبد کوروش نیکنام


 

پیش از سدره پوشی :

 انتخاب دین زرتشتی سرچشمه از روی آگاهی های درست و بکار گیری خرد و اندیشه نیک انجام میگیرد که همواره با آزادی اختیار همراه بوده و هست، پس بایسته است که دین زرتشتی را بهتر بشناسیم تا آن را بهتر بکار بریم. در این بخش بیان خواهیم کرد که این آگاهی ها چیستند.

 نگاهی به دین زرتشتی (نوشتاری کوتاه و ارزشمند درباره دین زرتشتی)

 تاریخ زرتشتیان (نمیشود خود را پیرو دین زرتشتی دانست ولی درباره سیر تاریخی چیزی ندانست)

 نسک های آگاهی دهنده (گزیده ای از نسک های ارزشمند درباره دین زرتشتی)

 نیایش های بایسته (نیایش هایی که شایسته است یک زرتشتی آنها را همراه با چم آن از بـَر باشد)

 گات ها (سرودهای ورجاوند اشوزرتشت)

 خرده اوستا (نیایش های روزانه زرتشتیان)

 سدره چیست ؟   –   کـُـشتی چیست ؟

(برای آگاهی بیشتر میتوانید از دیگر بخش های این تارنما مانند: جشن هاگاهشمار زرتشتی نسک های درسی زرتشتیان و … دیدن کنید)


 

سدره پوشی

 نکته دینی کلیدی مهم در رابطه با سدره پوشی

 آموزش سدره پوشی

 سفره سدره پوشی

 آیین سدره پوشی

 سدره پوشی / زرتشتی شدن / چگونه میتوان زرتشتی شد ؟


 

پس از سدره پوشی :

 پس از سدره پوشی

 آیا باید زرتشتی شدن خود را آشکار کرد

 زرتشتی زاده و زرتشتی بودن