آیین سدره پوشی برای درخواست کنندگان از ایران

آیین سدره پوشی تنها برای درخواست کنندگان از ایران !

این آیین سدره پوشی تنها برای کسانی است که در ایران زندگی می کنند و می خواهند زرتشتی شوند. اگر می خواهید در این آیین باشنده باشید هرچه زودتر با انجمن بزرگ بازگشت پیوند سازید.

Bozorg Bazgasht organization will organize a group Sedreh Pooshi in one of the neighboring countries of Iran ONLY for Iranians who live in Iran.For more information contact us via email and phone

Email: atashkadeh@bozorgbazgasht.com
Phone: 004794433451

 

آیین سدره پوشی برای درخواست کنندگان از ایران

آیین سدره پوشی تنها برای درخواست کنندگان از ایران !

این آیین سدره پوشی تنها برای کسانی است که در ایران زندگی می کنند و می خواهند زرتشتی شوند. اگر می خواهید در این آیین باشنده باشید هرچه زودتر با انجمن بزرگ بازگشت پیوند سازید.

Bozorg Bazgasht organization will organize a group Sedreh Pooshi in one of the neighboring countries of Iran ONLY for Iranians who live in Iran.For more information contact us via email and phone

Email: atashkadeh@bozorgbazgasht.com
Phone: 004794433451

 

از سازمان ملل خواستاریم تا نسل کشی اعراب در ایران را بعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد

ما از سازمان ملل متحد خواستاریم تا نسل کشی اعراب در ایران در سال 636 پس از میلاد را بعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. این فاجعه با نبر قادسیه آغاز شد و با از بین بردن یک فرهنگ و زبان و دین و آیین غنی و پرشکوه و همچنین با کتابسوزی و تغییر زبان میلیونها انسان با زور شمشیر و کشتار هزاران تن و فروش زنان و کودکان در بازارهای برده فروشی مدینه ادامه یافت. درست همانگونه که داعش امروزه انجام میدهد.

دولت عربستان همچنین باید سرمایه گذاری و ساخت فیلمهایی که تاریخ را تحریف کرده و به بازماندگان این فاجعه که همچنان زبان و آیین خود را حفظ کردند، توهین میکند را متوقف کند

 

We ask the United Nations to recognize the Genocide Arabs did in the Iranian Empire in 636 A.D as the crime against the humanity. This disaster began with the battle of Qadesiyeh, and continued with ruining a great culture, language, religion, burning books, changing the language of millions of people by the force of sword, and killing hundreds of thousands of men and selling their wives and children as sex slaves in Medina and so on, just like the ISIS is doing today

The Arab Government must specially stop financing movies that distort the history in this respect and insult the survivors that continue to keep their original languages and religions

Sign Here

پیوند به برگه درخواست

از سازمان ملل خواستاریم تا نسل کشی اعراب در ایران را بعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد

ما از سازمان ملل متحد خواستاریم تا نسل کشی اعراب در ایران در سال 636 پس از میلاد را بعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. این فاجعه با نبر قادسیه آغاز شد و با از بین بردن یک فرهنگ و زبان و دین و آیین غنی و پرشکوه و همچنین با کتابسوزی و تغییر زبان میلیونها انسان با زور شمشیر و کشتار هزاران تن و فروش زنان و کودکان در بازارهای برده فروشی مدینه ادامه یافت. درست همانگونه که داعش امروزه انجام میدهد.

دولت عربستان همچنین باید سرمایه گذاری و ساخت فیلمهایی که تاریخ را تحریف کرده و به بازماندگان این فاجعه که همچنان زبان و آیین خود را حفظ کردند، توهین میکند را متوقف کند

 

We ask the United Nations to recognize the Genocide Arabs did in the Iranian Empire in 636 A.D as the crime against the humanity. This disaster began with the battle of Qadesiyeh, and continued with ruining a great culture, language, religion, burning books, changing the language of millions of people by the force of sword, and killing hundreds of thousands of men and selling their wives and children as sex slaves in Medina and so on, just like the ISIS is doing today

The Arab Government must specially stop financing movies that distort the history in this respect and insult the survivors that continue to keep their original languages and religions

Sign Here

پیوند به برگه درخواست

جایگاه حيوانات در فرهنگ زرتشتی ایرانی

جایگاه حيوانات در  فرهنگ زرتشتی ایرانی
گوشه ای از نگاه دین زرتشتی به دیگر جانداران

ایرانیان درمیان کشورهای مختلف، از پیشگامان و بنیان گذاران قانون‌ها ودستورهای مربوط به حقوق حیوانات و حتی گیاهان بوده‌اند
برخلاف آن چه كه تاریخ نگاراران، نظریه پردازان و فرهنگ سازان غربی در ترویج آن می كوشند، ایرانیان سده ها زودتر از آن‌ها در قانون‌ها و دستورهای مربوط به رعایت حقوق حیوانات و محیط زیست آن ها توجه کرده اند. دستورهایی كه خوشبختانه بسیاری از آن ها تا به امروز به صورت نوشته باقی مانده و به ما رسیده است. ویژگی مهم این قوانـیـن و دستورات هم این بود كه از جانب مردم  با جدیت و به بهترین شكل رعایت می شدند
 کشور  ما ایران دارای تاریخ و تمدن کهنی است با بیش از 7۰۰۰ سال سابقه. که طی تمامی این دوران سگ، این حیوان وفادار رابطه ای بس نزدیک با تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره مردم ساکن این سرزمین داشته است. در ایران باستان سگها از نقشی اساسی و مثبت در زندگی روزمره ایرانیان برخوردار بوده است. در همین ایام است که ما می بینیم ایرانیان اولین ملت و  کشور بوده اند که سده ها قبل از غربی ها، سگهای خود را بر اساس وظیفه و  نوع آنها طبقه بندی کرده اند: سگهای گله، سگهای شکاری، سگهای خانگی و سگهای  نگهبان
 چهارپایان و جانداران سودمند را خوب نگاه دارید و کار بی اندازه به انها نفریمایید و آنان را از گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما نگاه دارید و بر آنان ستم روا مدارید
در «فروردین یشت» روان جانوران زمینی و دریایی ستوده شده است.در «بهرام یشت» بند پانزدهم میگوید
 مهر توانا به جایی مینگرد که در انجا ستوران ارام گیرند و زیاد گردند
 در کیش زرتشتی قربانی حیوانات روا نیست و در اوستا قربانی حیوانات را گناهی بزرگ شمرده و آن را به دروغ پرستان و دیوان نسبت داده است
 بنا بر سنت دیرین و پیروی از اصل نیک اندیشی و بی آزاری و پاس داشتن حال چهارپایان زرتشتیان ماهی چهار روز ازکشتن دام و خوردن گوشت خود داری کرده و آن را به نام روز نبر یا «پرهیز از گوشت خواری» مینامند
 می‌ستایم خداوند جان و خرد، فروغ مند پرشكوه را… نیک اندیشی (بهمن) را؛… گله ورمه و كشتزار گندم  و دانه‌های سودبخش  را… این چنین می ستاییم… روان‌های چهارپایان را كه مایه زندگی ما هستند؛ كه ما برای آن‌هاییم وآن‌ها برای مایند… روان‌های جانوران سودمند دشتی را می‌ستاییم… آب‌های روان و مرغ پّران را می‌ستاییم … همه جانوران آبی و زمینی و پرنده و رونده و چرنده را می ستاییم… خواستار ستایشم روان جانوران آبزی، جانوران زمینی، پرندگان، جانوران دشتی و چرندگان را.
گردآوری: آرمین
https://telegram.me/Dine_Behi

—————————————–

همچنین ببینید

جایگاه حيوانات در فرهنگ زرتشتی ایرانی

جایگاه حيوانات در  فرهنگ زرتشتی ایرانی
گوشه ای از نگاه دین زرتشتی به دیگر جانداران

ایرانیان درمیان کشورهای مختلف، از پیشگامان و بنیان گذاران قانون‌ها ودستورهای مربوط به حقوق حیوانات و حتی گیاهان بوده‌اند
برخلاف آن چه كه تاریخ نگاراران، نظریه پردازان و فرهنگ سازان غربی در ترویج آن می كوشند، ایرانیان سده ها زودتر از آن‌ها در قانون‌ها و دستورهای مربوط به رعایت حقوق حیوانات و محیط زیست آن ها توجه کرده اند. دستورهایی كه خوشبختانه بسیاری از آن ها تا به امروز به صورت نوشته باقی مانده و به ما رسیده است. ویژگی مهم این قوانـیـن و دستورات هم این بود كه از جانب مردم  با جدیت و به بهترین شكل رعایت می شدند
 کشور  ما ایران دارای تاریخ و تمدن کهنی است با بیش از 7۰۰۰ سال سابقه. که طی تمامی این دوران سگ، این حیوان وفادار رابطه ای بس نزدیک با تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره مردم ساکن این سرزمین داشته است. در ایران باستان سگها از نقشی اساسی و مثبت در زندگی روزمره ایرانیان برخوردار بوده است. در همین ایام است که ما می بینیم ایرانیان اولین ملت و  کشور بوده اند که سده ها قبل از غربی ها، سگهای خود را بر اساس وظیفه و  نوع آنها طبقه بندی کرده اند: سگهای گله، سگهای شکاری، سگهای خانگی و سگهای  نگهبان
 چهارپایان و جانداران سودمند را خوب نگاه دارید و کار بی اندازه به انها نفریمایید و آنان را از گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما نگاه دارید و بر آنان ستم روا مدارید
در «فروردین یشت» روان جانوران زمینی و دریایی ستوده شده است.در «بهرام یشت» بند پانزدهم میگوید
 مهر توانا به جایی مینگرد که در انجا ستوران ارام گیرند و زیاد گردند
 در کیش زرتشتی قربانی حیوانات روا نیست و در اوستا قربانی حیوانات را گناهی بزرگ شمرده و آن را به دروغ پرستان و دیوان نسبت داده است
 بنا بر سنت دیرین و پیروی از اصل نیک اندیشی و بی آزاری و پاس داشتن حال چهارپایان زرتشتیان ماهی چهار روز ازکشتن دام و خوردن گوشت خود داری کرده و آن را به نام روز نبر یا «پرهیز از گوشت خواری» مینامند
 می‌ستایم خداوند جان و خرد، فروغ مند پرشكوه را… نیک اندیشی (بهمن) را؛… گله ورمه و كشتزار گندم  و دانه‌های سودبخش  را… این چنین می ستاییم… روان‌های چهارپایان را كه مایه زندگی ما هستند؛ كه ما برای آن‌هاییم وآن‌ها برای مایند… روان‌های جانوران سودمند دشتی را می‌ستاییم… آب‌های روان و مرغ پّران را می‌ستاییم … همه جانوران آبی و زمینی و پرنده و رونده و چرنده را می ستاییم… خواستار ستایشم روان جانوران آبزی، جانوران زمینی، پرندگان، جانوران دشتی و چرندگان را.
گردآوری: آرمین
https://telegram.me/Dine_Behi

—————————————–

همچنین ببینید

زادروز و درگذشت اشو زرتشت را در گاهشمار رسمی ایران وارد کنید

زادروز و درگذشت اشو زرتشت را در گاهشمار رسمی ایران وارد کنید

Request to add the date of birth and death of Zoroaster to the official Iranian calendar

ما امضا کنندگان این برگه از نماینده زرتشتیان ایران در مجلس ، انجمن موبدان ایران در تهران و دیگر انجمن های زرتشتی در ایران و هر ایرانی که بتواند در این زمینه کاری انجام دهد درخواست می کنیم تا با تلاش و پیگیری، روزهای زادروز اشوزرتشت اسپنتمان (6 فروردین / خورداد روز) و درگذشت (5 دی / خور (خیر) روز) آن یگانه پیام آور ایرانی را در گاهشمار رسمی ایران که خواستگاه همه زرتشتیان است بگنجانند.

Enter   برای امضا وارد شوید

زادروز و درگذشت اشو زرتشت را در گاهشمار رسمی ایران وارد کنید

زادروز و درگذشت اشو زرتشت را در گاهشمار رسمی ایران وارد کنید

Request to add the date of birth and death of Zoroaster to the official Iranian calendar

ما امضا کنندگان این برگه از نماینده زرتشتیان ایران در مجلس ، انجمن موبدان ایران در تهران و دیگر انجمن های زرتشتی در ایران و هر ایرانی که بتواند در این زمینه کاری انجام دهد درخواست می کنیم تا با تلاش و پیگیری، روزهای زادروز اشوزرتشت اسپنتمان (6 فروردین / خورداد روز) و درگذشت (5 دی / خور (خیر) روز) آن یگانه پیام آور ایرانی را در گاهشمار رسمی ایران که خواستگاه همه زرتشتیان است بگنجانند.

Enter   برای امضا وارد شوید