آیا زمان آن فرا نرسیده است!

آیا زمان آن فرا نرسیده است تا از این خود به خواب زدگی بیدار شویم و از آموزشهایی که اشوزرتشت برایمان آورده بهره ببریم! بیایید آزادانه اندیشه کنید و این تعصبات پوچ و ترس هایی که بیابانگردهای تازی بر ما تحمیل کرده اند را از خود برانیم. بندهای اسارت فکری و پیکری را پاره کنیم و با نور اندیشه نیک راه زندگی را روشن کنیم. شاد باشیم و به دیگران نیز شادی و خوشبختی دهیم، سر از سرنگون ماندن بر خاک های بیگانه برآریم و سوی روشنی برگردیم، سوی خویشتن، سوی فرهنگ و تمدن، سوی زرتشت.

آرمین


آیا زمان آن فرا نرسیده است!

آیا زمان آن فرا نرسیده است تا از این خود به خواب زدگی بیدار شویم و از آموزشهایی که اشوزرتشت برایمان آورده بهره ببریم! بیایید آزادانه اندیشه کنید و این تعصبات پوچ و ترس هایی که بیابانگردهای تازی بر ما تحمیل کرده اند را از خود برانیم. بندهای اسارت فکری و پیکری را پاره کنیم و با نور اندیشه نیک راه زندگی را روشن کنیم. شاد باشیم و به دیگران نیز شادی و خوشبختی دهیم، سر از سرنگون ماندن بر خاک های بیگانه برآریم و سوی روشنی برگردیم، سوی خویشتن، سوی فرهنگ و تمدن، سوی زرتشت.

آرمین