آیین سدره پوشی در آلمان

برگزاری آیین سدره پوشی در آلمان

انجمن بزرگ بازگشت با همازوری انجمن زرتشتیان آلمان بزودی یک آیین سدره پوشی برگزار مینماید.


برای آگاهی‌بیشتر با انجمن بزرگ بازگشت پیوند سازید

atashkadeh@bozorgbazgasht.com

تلفن


0047-944-334-51


آیین سدره پوشی در آلمان

برگزاری آیین سدره پوشی در آلمان

انجمن بزرگ بازگشت با همازوری انجمن زرتشتیان آلمان بزودی یک آیین سدره پوشی برگزار مینماید.


برای آگاهی‌بیشتر با انجمن بزرگ بازگشت پیوند سازید

atashkadeh@bozorgbazgasht.com

تلفن


0047-944-334-51


ایران ، سرزمین مادری زرتشتیان

ایران ، سرزمین مادری زرتشتیان

هزاران سال گذشته، امروز ما هستیم و سرزمینی که بزرگترین افتخار ماست. روزگار با تمام پستی و بلندی هایش درسهای زیادی به ما آموخت، گاه از خودی خوریدم و گاه از ناخودی! گاه بیگانگان بر ما تاختند و گاه همسایگان ، همزبانان !.. کشتند، سوزاندند، ویران کردند، چپاول و غارت کردند، نه ، نشد، بازهم نتوانستند این کهن ریشه در خاک پاک را برکنند. هزاران سال دیگر هم نتوانند. ایران ، زرتشت ، زرتشتیان ، ایرانیان راستین، همه یکی هستند، در تار و پود هم هستند، در هم همیشه یکی و پیوسته هستند! از آن پیر چهره در آفتاب سوخته که با دست های پینه بسته اش کویر را آباد کرده تا نوزاد تازه چشم بر این گیتی گشوده، همه نگاهمان به توست و دل به مهر تو بسته ایم، و چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد! آری ، ایران سرزمین مادری و ابدی ماست، که اهورامزدا نگاهدارش باد.

آرمین ، رام روز از اسفندماه 3753 زرتشتی

ایران ، سرزمین مادری زرتشتیان

ایران ، سرزمین مادری زرتشتیان

هزاران سال گذشته، امروز ما هستیم و سرزمینی که بزرگترین افتخار ماست. روزگار با تمام پستی و بلندی هایش درسهای زیادی به ما آموخت، گاه از خودی خوریدم و گاه از ناخودی! گاه بیگانگان بر ما تاختند و گاه همسایگان ، همزبانان !.. کشتند، سوزاندند، ویران کردند، چپاول و غارت کردند، نه ، نشد، بازهم نتوانستند این کهن ریشه در خاک پاک را برکنند. هزاران سال دیگر هم نتوانند. ایران ، زرتشت ، زرتشتیان ، ایرانیان راستین، همه یکی هستند، در تار و پود هم هستند، در هم همیشه یکی و پیوسته هستند! از آن پیر چهره در آفتاب سوخته که با دست های پینه بسته اش کویر را آباد کرده تا نوزاد تازه چشم بر این گیتی گشوده، همه نگاهمان به توست و دل به مهر تو بسته ایم، و چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد! آری ، ایران سرزمین مادری و ابدی ماست، که اهورامزدا نگاهدارش باد.

آرمین ، رام روز از اسفندماه 3753 زرتشتی