خداشناسی زرتشتی

خداشناسی زرتشتی


از باستانی‌ترین زمان تا کنون/ به خامه دستور دکتر مانک‌جی نوشیروان جی دهالا. برگردان به پارسی: موبد رستم شهزادی. 

این کتاب یکی از جامع ترین و کامل ترین کتابهای موجود به زبان پارسی برای آشنایی با ابعاد و زوایای گوناگون دین بهی از آغاز تا امروز می باشد و خواندن آن به همه دوستداران و پژوهشگران دین ، تاریخ و فرهنگ زرتشتی و ایران باستان با هر میزان از سطح دانش توصیه می شود.

 


در کتاب «خداشناسی زرتشتی» ما شاهد تفکیک گفتمان خداشناسی زرتشتی در چند بازه‌ی تاریخی هستیم. نخست سیستم خداباوری مردمان پیش از اشوزرتشت مورد واکاوی قرار می‌گیرد، سپس دستگاه خداشناسی گاثاها و امتداد این خداشناسی سیستماتیک در عصر اوستا بررسی می‌شود و در بخش سوم پژوهشگر به واکاوی گفتمان خداشناسی زرتشتی در روزگار نسک‌های پهلوی و عصر اشکانیان و ساسانیان می‌پردازد. در بخش پایانی کتاب، «دستور دکتر دهالا» به واشکافی اتمسفر فکری پارسیان‌هند از سده‌ی نوزدهم تا هنگام نگارش کتاب می‌پردازد.

دریافت نسک  خداشناسی زرتشتی