زادروز و درگذشت اشو زرتشت را در گاهشمار رسمی ایران وارد کنید

زادروز و درگذشت اشو زرتشت را در گاهشمار رسمی ایران وارد کنید

Request to add the date of birth and death of Zoroaster to the official Iranian calendar

ما امضا کنندگان این برگه از نماینده زرتشتیان ایران در مجلس ، انجمن موبدان ایران در تهران و دیگر انجمن های زرتشتی در ایران و هر ایرانی که بتواند در این زمینه کاری انجام دهد درخواست می کنیم تا با تلاش و پیگیری، روزهای زادروز اشوزرتشت اسپنتمان (6 فروردین / خورداد روز) و درگذشت (5 دی / خور (خیر) روز) آن یگانه پیام آور ایرانی را در گاهشمار رسمی ایران که خواستگاه همه زرتشتیان است بگنجانند.

Enter   برای امضا وارد شوید

زادروز و درگذشت اشو زرتشت را در گاهشمار رسمی ایران وارد کنید

زادروز و درگذشت اشو زرتشت را در گاهشمار رسمی ایران وارد کنید

Request to add the date of birth and death of Zoroaster to the official Iranian calendar

ما امضا کنندگان این برگه از نماینده زرتشتیان ایران در مجلس ، انجمن موبدان ایران در تهران و دیگر انجمن های زرتشتی در ایران و هر ایرانی که بتواند در این زمینه کاری انجام دهد درخواست می کنیم تا با تلاش و پیگیری، روزهای زادروز اشوزرتشت اسپنتمان (6 فروردین / خورداد روز) و درگذشت (5 دی / خور (خیر) روز) آن یگانه پیام آور ایرانی را در گاهشمار رسمی ایران که خواستگاه همه زرتشتیان است بگنجانند.

Enter   برای امضا وارد شوید