مغ در سروده های حافظ

مغ در سروده های حافظ

دریافت پژوهشی گران مایه از کدبان آقازاده درباره “مغ در سروده های حافظ”

درباره پیر مغانِ حافظ بسیار گفته اند، در این نوشته میکوشیم سخنان حافظ را آن گونه که هست جدايِ از سخنانی که در این زمینه هست پژوهش کنیم. آن چه حافظ درباره پیر مغانش گفته است را به کمک آمار نشان دهیم، ویژگی هایی که او دارد و کارهایی که حافظ در برابرش انجام میدهد را برشمریم.

دریافت پژوهش : مغ در سروده های حافظ