نیایش نوروزی ، برگرفته از اوستا

نیایش نوروزی ، برگرفته از اوستا

 

 نوشتارهایی از موبد کورش نیکنام

پروردگارا، تورا سپاس می گوییم

که هنجار اشا را بنیاد نهادی

زمین وآسمان، آب وگیاهان را آفریدی

با مهر خود، روشنایی وشادی را برای زندگی مردم پایدار ساختی

به ما آموختی تا با منش نیک به تو نزدیک شویم

با گفتار نیک، آیین را ستی را گسترش دهیم

وبا کردارنیک، سازنده وسود رسان باشیم

              اکنون که با گردش زمان، روزگاری تازه فراهم گشته است

با دست های برافراشته تورا نیایش می کنیم

برآنیم تا با کارهای درست خود

که از دانایی وخرد سرچشمه می گیرد

روان هستی را خشنود سازیم

                              ای اهورامزدا 

آرامش وآسایش را برای نیکوکاران جهان افزون گردان

دیر زیویم ، درست زیویم ، شادزیویم

تازیویم به کامه زیویم،

گیتی مان به کامه باد به کامه تن،

مینومان به کامه باد به کامه روان،

اغنی اشوبیم، همازوربیم، همازورهما اشوبیم، اشم  وهو…