گات ها

بازگشت به برگه گاتها 

گات ها

سرودهای پاک اشو زرتشت اسپنتمان

 

گات‌ها از كهن‌ترین و مقدس‌ترین بخش‌های اوستا است كه از خود اشوزرتشت به یادگار مانده‌است. گات‌ها جمع گات و به معنی سرود یا شعر و نظم است. گات در زبان پهلوی به گاس تبدیل شده و به فارسی گاه گوییم كه جمع آن گاهان است. در میان زرتشتیان ایران منظور از یشت‌ گاهان همان سرودهای گات‌ها است. 

گات‌ها دارای پنج گات یا سرود است كه جمعاً به هفده‌(ها) یا بخش تقسیم می‌شود كه در دل یسنا جای دارد. گات‌های پنج‌گانه عبارتند از: 1-اهنودگات یا گاه 2-اشتودگاه 3-سپنتمدگاه 4-وهوخشترگاه 5-وهشتواشت گاه.

 

با درود به روان پاک اندیشمند ارجمند موبد فیروز آذرگشسب . تمامی برگردان فارسی از کتاب ایشان (گات ها ، سرودهای زرتشت) برداشته شده است؛ روانش شاد.

 

کاری از: آرمین . ا

 

  اهنودگات

  هات 28 / بند : ( سرود یکم ، نیایش )

مقدمه1234567891011

  هات 29 / بند : ( سرود دوم ، برگزیدگی زرتشت )

1234567891011

  هات 30 / بند : ( سرود سوم ، نیکی و بدی )

1234567891011

  هات 31 / بند : ( سرود چهارم ، راهنمایی )

12345678910111213141516171819202122

  هات 32 / بند : ( سرود پنجم ، گمراهی )

12345678910111213141516

  هات 33 / بند : ( سرود ششم ، دلدادگی به کار )

1234567891011121314

  هات 34 / بند : ( سرود هفتم ، نوسازی )

123456789101112131415

  اشتودگات

  هات 43 / بند :( سرود هشتم، خودشناسی و خداشناسی )

12345678910111213141516

  هات 44 / بند : ( سرود نهم ، پرسشها و پاسخها )

1234567891011121314151617181920

  هات 45 / بند : ( سرود دهم ، چاره سازی )

1234567891011

  هات 46 / بند : ( سرود یازدهم ، دشواری های کار )

12345678910111213141516171819

  سپنتمدگات

  هات 47 / بند : ( سرود دوازدهم ، خرد افزاینده )

123456

  هات 48 / بند : ( سرود سیزدهم ، پیروزی بر دروغ )

123456789101112

  هات 49 / بند : ( سرود چهاردهم ، گرفتاری و رستگاری )

123456789101112

  هات 50 / بند : ( سرود پانزدهم ، راز و نیاز با خدا )

1234567891011

  وهوخشترگات

  هات 51 / بند : ( سرود شانزدهم ، شهریاری نیک برگزینی )

12345678910111213141516171819202122

  وهشتواشت گات

  هات 53 / بند : ( سرود هفدهم ، بهترین آرزو )

12345 6789

  ( نوشتارها به این رنگ تنها سویه پیشنهادی دارند ) 

 

 

گات ها ، اهنودگات

گات ها ، هات 28- مقدمه

سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشوزرتشت الهامی است از سوی خداوند یکتا که انسان را به سوی رسایی و خوشبختی راهنمایی می کند. پاکان جاویدان (امشاسپندان) و سرودهای مقدس گات ها را فراپذیرید و پیرو آن باشید. ای گات های مقدس با گرامیدن ، به شما درود می فرستم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 1

ای دانای بزرگ! در نماز با دست های برافراشته خواستارم که در پرتو راستی و درستی و برخورداری از خرد و دانش ، روان پاک آفرینش را خشنود سازم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 2

ای هستی بخش بزرگ دانا ، با اندیشه ای پاک و دلی روشن به تو روی می آورم ، به دستیاری راستی و درستی آن بخشش و فراوانی هر دو جهان خاکی و مینوی را به من و یارانم ارزانی دار.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 3

ای هستی بخش دانا ، ای اشا و ای وهومن ( مظاهر راستی و پاکی و اندیشه نیک و مهرورزی به مردم ) سرودهایی می سرایم که کسی پیش از این نسروده است . آرزو دارم که به وسیله اشا و وهومن و خشترای فناناپذیر ( مظهر قدرت و اراده خداوند ) حس ایمان و فداکاری در قلبمان افزایش یابد . پروردگارا درخواست ما را بپذیر و به سویمان روی آور و به ما خوشبختی کامل ارزانی دار.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 4

به یاد سپرده ام که روانم را با اندیشه نیک همراه سازم چه از پاداش مزدااهورا از برای هر کردار آگاهم. تا مرا تاب و توان است کوشش خواهم کرد تا مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیشه سارند.
برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 5

ای راستی و ای منش نیک! کی به دیدار تو خواهم رسید؟ کی راه اهورایی را خواهم یافت؟ کی آوای درونی مزدایی را خواهم شنید؟ با گفتار پاک و با نیروی بیان، گمراهان را به برترین راه که همانا راه راستی و یکتاپرستی است، رهبری خواهم کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 6

ای مزدا ! چنانکه در گفتار آسمانی نوید داده شده است در پرتو اندیشه پاک و راستی به سوی ما آی و ما را از بخشایش دیر زیوی برخوردار ساز. ای هستی بخش دانا ! به زرتشت و همه دوستان او نیروی معنوی و شادمانی بخش تا بر کینه دشمنان خود چیره گردند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 7

ای راستی ! آن بخشایشی که بار و بر اندیشه ی پاک است به ما ارزانی دار. ای آرم ای تی! آرزوهای گشتاسب و پیروان مرا برآورده ساز. ای مزدا ! به ما بندگان فداکار نیرو بخش تا فرمان پاک تو را به همه برسانیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 8

ای هستی بخش ! ای برتر از همه و با بهترین راستی هم اراده ! از تو بهترین بخشش های نیک منشی و درست اندیشی را برای فرشوشتر نامدار و دیگر یارانم برای همیشه خواستارم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 9

ای اهورا مزدا ! همواره کوشش می کنیم سرودهای ستایش خود را صمیمانه نیازت کنیم و هیچ گاه اشا و وهومن را به خشم نیاوریم زیرا اشا و وهومن و خشترای توانا را سزاوار ستایش می دانیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 10

ای هستی بخش دانا ! هر آینه آرزوی کسانی را که در پرتو راستی و اندیشه پاک از نظر تو روشن بین و درست کردار شناخته شده اند، برآورده ساز. چه به راستی می دانم ستایش های ناب و بی ریای بندگان تو که دارای هدفی نیک اند بی اثر و بی نتیجه نخواهد ماند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 28 بند 11

بشود که با این نیایش ها از نعمت راستی و اندیشه پاک برخوردار گردم. ای آفریننده بزرگ و دانا ! از راه خرد و بینش و الهام راز پدید آمدن آفرینش را از روز ازل به من بیاموز تا حقیقت را به مردم جهان آشکار سازم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 1

پروردگارا ! روان آفرینش به درگاه تو گله مند است ، برای چه مرا بیافریدی ؟ چه کسی مرا کالبد هستی بخشید ؟ خشم و ستیز و چپاول و غارت و گستاخی و تجاوز همه جا را فرا گرفته ؛ مرا جز تو پشت و پناهی نیست بنابراین نجات بخشی که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد به من نشان بده.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 2

آن گاه که آفریننده جهان از اشا پرسید : ” چه کسی رهبر و نجات دهنده مردم جهان خواهد بود تا ما بتوانیم پشتیبان و یاورش باشیم و به او نیروی آباد کردن جهان و گسترش راستی بخشیم ؟ ای اشا چه کسی را مایلی به عنوان سردار و رهبر مردم جهان برگزینی تا بتواند سپاه بَدان و گمراهان را در هم شکند و خشم و نفرت را دور سازد؟ “

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 3

اشا به اهورا مزدا چنین پاسخ داد : ” آن سردار و رهبری که برای جهان برگزیده می شود بدون شک بی دادگر و ستم پیشه نیست بلکه شخصی بی آزار و مهربان است . از بین کسانی که در جهان خاکی زندگی می کنند گرچه کسی را نمی شناسم که بتواند نیکوکاران را در مقابل تبه کاران نگاهبانی کند ولی بی گمان او باید نیرومندترین فرد در میان مردم باشد تا به درخواست او به یاریش شتابیم” .

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 4

بی گمان اهورا مزدا بهتر از همه آگاه است که در گذشته چه کارهایی به وسیله ی بت پرستان و هواداران آن ها سرزده و در آینده چه کارهایی به وسیله آن ها انجام خواهد شد چون داوری این کار تنها با اهورامزدا است بنابر این آنچه خواست اوست ما بدان خشنودیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 5

ایدون من و روان آفرینش هر دو با احترام و دست های برافراشته اهورا مزدا را ستایش کرده و از او خواستاریم که هرگز به نیکوکاران و پارسیان و رهبر آن ها گزندی نرسد و از حمله دشمنان و بدکاران در امان باشند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 6

آن گاه که اهورامزدای دانا که با دانش خویش نیروی حیات می بخشد چنین گفت : ” آیا یک نفر سرور دنیوی شایسته و یا یک رهبر و نجات دهنده روحانی را که گنجینه ای از پاکی و پرهیزکاری باشد ، نمی شناسی ؟ آیا چنین نیست که افریدگار تو را به عنوان پاسبان و نگهبان آفرینش برگزید و ماموریت نگه داری جهان را به تو بخشید ؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 7

( اهورامزدا به سخنان خود چنین ادامه میدهد) : این سرود مقدس خوش بختی افزای ( یعنی اهونور ) از هستی بخش مطلقی است که اراده اش با اشا یکسان است و پروردگار پاک آن را برای پیشرفت جهان و سعادت مردمان درستکردار نازل فرموده است. ای وهومن کیست آن نجات دهنده ای که تو در نظر داری و می تواند مردمان را یاری کند و آن ها را از گمراهی نجات بخشد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 8

اهورامزدا می فرماید : یگانه کسی که به دستورات الهی گوش فرا داد و من او را خوب می شناسم همانا زرتشت اسپنتمان است. تنها اوست که خواستار آموزش آیین راستی و سرودهای ستایش مزدا است بنابراین به او شیوایی بیان خواهیم بخشید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 9

آن گاه روان آفرینش با بانگ  بلند گوید : آیا من باید بدون چون و چرا پشتیبانی شخص ناتوانی را قبول کرده و به سخنان او گوش دهم ؟ به راستی مرا آرزوی شهریار نیرومند و توانایی بود. چه وقت چنین شخصی برای یاریم به پا خواهد خواست و با بازوان نیرومند خود مرا پشتیبانی خواهد کرد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 10

ای اهورامزدا و ای اشا به این ها (زرتشت و پیروانش) نیروی معنوی و توانایی بخش ، ای وهومن تو نیز به زرتشت آن را ( یعنی نیروی اندیشه و هوش و خرد سرشار) ارزانی دار تا در پرتو آن به جهانیان آرامش و آسایش بخشد . ای دانای بزرگ ما همه او را برگزیده ترین آفرینش و شایسته ترین فرزند تو دانسته و به رهبری خویش می پذیریم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 29 بند 11

(روان آفرینش به سخنان خود ادامه می دهد) : اشا و وهومن و خشترا چه وقت به ما روی خواهند آورد؟ کی ای مزدا آیین تو را انجمن بزرگ مغان ما پذیرند ای هستی بخش ! اینک که برای ما یار و مددکار رسیده است ما هم آماده خدمتگزاری هستیم .

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 1

اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده ی بزرگ سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم گفت و همچنین از دانش الهی و آیین راستی (اشا) گفت و گو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی ، نور حقیقت را دریابید و از بهره ی فردوس بهره مند گردید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 2

ای مردم این حقیقت را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و ژرف بینی آن ها را بررسی کنید ، هر مرد و زن راه نیک و بد را خود برگزینید پیش از فرا رسیدن روز واپسین همه بپاخیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 3

آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور پدیدار شدند یکی نیکی است و دیگری بدی در اندیشه و گفتار و کردار؛ مرد خردمند از میان این دو راستی را برخواهد گزید ولی شخص کج اندیش و نابخرد چنین نخواهد کرد و بی راهه خواهد رفت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 4

هنگامی که آن دو گوهر همزاد به هم رسیدند زندگی و نازندگی پدید آوردند ، هواخواهان دروغ و تبه کارارن به بدترین وضع روانی دچار و طرفداران راستی و نیکوکاران از بهترین منش یا راحتی خیال برخوردار خواهند گردید و این امر تا پایان هستی ادامه خواهد داشت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 5

از این دو گوهر همزاد ، هواخواه دروغ ، زشت کاری را برگزید ولی سپندمینو آنکه دارای گوهری پاک بوده و خود را با فروغ فناناپذیر دانش اراسته است راستی را برگزید. همچنین کسی که با ایمان کامل برای خشنودی خداوند جان و خرد کار نیک انجام دهد راستی را اختیار خواهد کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 6

هواخواهان دیو (یا بت پرستان) چون در شک و تردید بودند فریب خوردند و از آن دو مینوی ، راه راست را اختیار نکردند بلکه از پی بدترین منش یا اهریمن و خشم ( که انگیزه بدکاری است ) روانه شدند تا بدین وسیله زندگی مردم را تباه سازند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 7

کسی که از نیروی معنوی و منش نیک و راستی و پاکی برخوردار باشد و آرمیتی با عشق و ایمان به کالبد او پایداری و استواری بخشد، بی گمان چنین شخصی در آزمایش سخت زندگی فیروز گردیده و در زمره بندگان نیک تو ای پروردگار محسوب خواهد شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 8

هنگامی که بزهکاران به کیفر گناهان خود رسند آن گاه ای خداوند جان و خرد در پرتو اندیشه نیک پاک ، قدرت تو را درک کرده و این حقیقت را خواهند آموخت که چگونه باید در برانداختن دروغ و کژی و کمک به پیروزی راستی و پاکی کوشش کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 9

پروردگارا بشود مانند کسانی که جهان را به سوی تکامل و آبادانی پیش می برند از بندگان وفادار تو باشیم . ای خداوند جان و خرد و ای هستی بخش بزرگ ! بشود در پرتو (راستی و پاکی) از یاری تو برخوردار گردیم تا زمانی که ما دستخوش بدگمانی و دودلی هستیم اندیشه و قلب ما یکپارچه به تو توجه پیدا کند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 10

تا زمانی که به جهان ، دروغ ، شکست و تباهی فرا رسد آرزوی قلبی کسانی که به خوش نامی و نیکی معروف اند برآورده شده و از بهره سرای خوش نیک منشی و راستی و بارگاه پر فروغ مزدا برخوردار خواهند گردید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 30 بند 11

ای مردم ! هرگاه فلسفه شادی و رنج را که خداوند خرد مقرر فرموده است بیاموزید و در بیابید که دروغگویان و تبه کاران به کیفر دیرپایا دچار و درست کرداران و پاکان از سود بی پایان خوشبختی بهره مند خواهند گردید، آن گاه در پرتو این اصل به خرسندی حقیقی و رستگاری نایل خواهید شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 1

ای جویندگان دانش ! اکنون آموزش ها و پیامی را که تا به حال شنیده نشده است برای شما اشکار خواهم ساخت . این پیام از کسانی که از روی آموزش نادرست جهان نیکی را تباه ساخته اند ناگوار می باشد. ولی برای دلدادگان مزدا خوش آیند و شادی بخش است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 2

چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکارا دیده و برگزینند بنابراین جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 3

پروردگارا ! در پرتو فروغ مینوی به ما چه خواهی بخشید؟ آن سعادتی که در پرتو راستی و پاکی به دست می آید و به همه نوید داده شده کدام است ؟ در مورد دانایان چه فرمانی رفته است؟ ای خداوند خرد ! مرا از تمام این حقایق آگاه ساز و یا گفتار الهام بخش خود مرا روشن نما تا همه ی مردم را به آیین راستی ارشاد کنم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 4

ای خداوند خرد و ای امشاسپندان ! مهربانی و بخشش خویش را از ما دریغ مدارید تا در پرتو فروزگان راستی و پاکی ، عشق بی آلایش و فروتنی و اندیشه پاک و نیروی معنوی کسب کرده و با پرورش آن ها بر هواخواهان دروغ فیروز گردیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 5

پروردگارا ! برابر آیین راستی راهی را که بهتر است به من نشان ده تا آن را برگزینم . در پرتو اندیشه پاک مرا از پاداشی که برخوردار خواهم شد آگاه ساز تا احساس شادی و سرور کنم . ای خداوند جان و خرد مرا از همه چیز آگاه ساز خواه آنچه روی داده و یا در آینده رخ خواهد داد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 6

دانایی که آیین راستی را گسترش دهد و مردم را از پیام مقدسی که آن ها را به رسایی و جاودانی و حقیقت رهنمون است ، آگاه سازد از بهترین خوشبختی برخوردار خواهد شد. چنین شخصی بی گمان از نیروی اهورایی که در پرتو منش پاک افزایش می یابد بهره مند خواهد گردید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 7

اوست نخستین اندیشه گری که با نور خود افلاک را درخشان ساخت و با نیروی خرد خویش قانون راستی بیافرید تا نیک اندیشان را یار و پشتیبان باشد. ای خداوند جان و خرد و ای کسی که همیشه و در همه حال یکسانی ، با روح مقدست فروغ (ایمان) را در قلب ما برافروز.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 8

ای خداوند جان و خرد هنگامی که در اندیشه خود تو را سر آغاز و سر انجام هستی شناختم آنگاه با دیده ی دل دریافتم که تویی سرچشمه منش پاک ، که تویی آفریننده راستی و داور دادگری که کردار مردمان جهان را داوری می کنی.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 9

از آن تو است آرمیتی ، از تو است خرد مینوی جهان آفرین، ای خداوند جان و خرد تو به بندگان خویش نیروی اختیار راه نیک و بد بخشیدی تا اینکه راهی برگزینند که راهنما بدان گرویده و یا آنکه رهبر غیر واقعی نشان داده است ؟ (به سخنی دیگر ، به سوی راستی و رهبر حقیقی گرایند یا به سوی دروغ و رهبر غیر واقعی روی آورند.)

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 10

انسان باید از بین این دو ، سروری راست کردار و پارسا و افزاینده ی منش پاک را به عنوان پشتیبان و رهبر واقعی برای خویش برگزیند. پروردگارا مباد رهبر فریبکار با تظاهر به پاکی هیچ گاه از حافظه ای نیرومند بهره ور گردد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 11

ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشه و خرد بخشیدی ، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 12

همانگاه چه دروغگو و چه راستگو و چه نادان و چه دانا هر یک عقیده ای را که در دل و اندیشه دارد آشکار خواهد ساخت و هر جا تریدید و دودلی وجود داشته باشد آرمیتی (نماد ایمان و فداکاری) به کمک روان شتافته و او را راهنمایی خواهد نمود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 13

پروردگارا تو از (اندیشه و کردار) آشکار و نهان همه (آگاهی) و همچنین از کسی که برای (رهایی از) خطاهای کوچک به سخت ترین کیفر تن در دهد با خبری. پروردگارا ! تو همه چیز را با دیدگان روشن خویش برابر قانون اشا به دقت مراقبت کرده و می بینی.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 14

ای هستی بخش ! برای آگاهی از تو می پرسم چه رویدادهایی در گذشته رخ داده و در آینده پیش خواهد آمد؟ ای مزدا ! در تومار زندگی نیکوکاران و بد کاران چه پاداش و کیفری ثبت خواهد شدو وضع آن ها در روز واپسین چگونه خواهد بود؟

از تو می پرسم ، ای هستی بخش که از رویدادهای گذشته و آینده آگاهی ، برای مردان پارسا و نیکوکار چه مقرر گشته و در روز واپسین ، ای مزدا با پیروان دروغ چگونه رفتار خواهد شد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 15

ای هستی بخش از تو می پرسم کیفر کسی که نیروی دروغگو و زشت کردار را افزایش دهد چیست ؟ همچنین کیفر کسی که هنر دیگری جز جدایی انداختن بین مردم با ایمان و رهبر راستی ندارد چگونه می باشد ؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 16

پروردگارا از تو می پرسم هرگاه شخص نیک اندیش و با تاب و توان در راه ترقی خانه و شهر و کشور و پیشرفت راستی کوشش کند از وصال تو برخوردار خواهد گردید؟ ای مزدا اهورا ! کی و چگونه چنین آرزویی برآورده خواهد شد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 17

کدام یک از این دو شخص درست کردار و پارسا و یا آیا شخص زشت کردار و ناپاک بهترین راه را برخواهد گزید؟ دانا باید با دانش خویش نادان را آگاه سازد . نشاید که نابخرد گمراه بماند. ای خداوند جان و خرد باشد که راز وهومن (یعنی عشق خدایی و منش پاک) بر همه آشکار گردد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 18

هیچ کس نباید به گفتار و دستور شخص تبه کار و گمراه کننده گوش دهد چون که چنین شخصی خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی خواهد کشانید. پس بر ماست که در برابر این گونه مردان با سلاح پاکدامنی و پارسایی ایستادگی کنیم و آنان را از خود دور سازیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 19

ای هستی بخش ! بشود که مردم به سخنان درست اندیش و دانایی که آموزش هایش درمان بخش روح و برای زندگی سودمند است گوش فرا دهند و آنان را به کار بندند. به کسی گوش دهند که در گسترش آیین راستی تواناست و بیانی شیرین و روان دارد. ای خداوند خرد با فروغ تابناک دانش سرنوشت هر دو گروه (دانا و نادان) را تعیین فرما.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 20

کسی که به سوی راستی و پاکی روی آورد (او پارسایی را پیشه خود سازد) جایگاهش سرای روشنایی یا بهشت خواهد بود. ولی شخصی دروغگو و بدکار زمانی دراز با شیون و افسوس در تیرگی و کوره روشنی به سر خواهد برد. به راستی نیت پلید و کردار زشت شخص بزهکار است که او را گرفتار زندگانی نکبت بار و عذاب وجدان خواهد ساخت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 21

خداوند جان و خرد از روی دانش و رسایی و با نیروی الهام بخش خویش کسانی را از بخشش کمال و جاودانی ، پاک و راستی و نیروی معنوی و توانایی خدمت به خلق و اندیشه پاک و ضمیر روشن برخوردار خواهد ساخت که در اندیشه و کردار به او وفادار باشد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 31 بند 22

ای اهورا مزدا ! شخص خردمند و هوشیار و کسی که با منش خویش حقیقت را درک می کند از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاکی پشتیبانی کرده و گفتار و کردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت ؛ چنین شخصی نسبت به تو ای مزدا وفادار و شایسته ترین یار و مدد کار مردم به شمار خواهد رفت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 1

برای برخورداری از بزرگترین خوشبختی خویشاوندان و همکاران و یاران نمازگر تو هستند و دیوان (پرستندگان قوای طبیعت) هم اهورامزدا خداوند جان و خرد را ستایش کرده و همگی این آرزو را دارند ، “پروردگارا بشود که ما هم پیام رسان تو باشیم و آنان را که از بردن نام تو نفرت دارند دور نگهداریم” .

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 2

اهورامزدا خداوند جان خرد که از روی حکمت و دانش بر جهان سروری می کند در پرتو شهریاری خویش به آن ها چنین پاسخ داد : آرمیتی پاک و مقدس را که با ایشان تابناک دوست نزدیک است برای شما برگزیده ام ، بکوشید تا همیشه او را از آن خود سازید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 3

ای گمراهان بت پرست شما همه از تبار و نژاد سیه دلان و کژ منشانید. کسانی که از شما پیروی کرده و به شما زیاده از حد احترام گذارند نیز از تبه کاران به شمار آیند. کردار محیلانه و ریاکارانه شما از دروغ و خودستایی سرچشمه گرفته است. از این رو در سراسر گیتی به بدنامی شناخته شده اید و مورد تنفر مردم می باشید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 4

ای بت پرستان شما اندیشه مردم را چنان پریشان ساخته اید که مرتکب زشت ترین گناه گردند، از اندیشه پاک دوری جویند، از اراده خداوند خرد سرپیچی نمایند و از آیین راستی و پاکی گریزان باشند و سرانجام از دوستاران و یاران دیوان به شمار آیند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 5

ای دیوها ! همان گونه که اهریمن تابکار با اندیشه پلید خود شما را گمراه ساخت و با آموزش نادرست و نوید سروری و بزرگی ، هواخواهان دروغ را به کردار زشت و ناپسند وادار ساخت ، همان گونه شما نیز مردم را گمراه ساخته و از زندگی کامل و خوشبختی جاودانی محروم ساختند .

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 6

شخص گناهکار و گمراه ممکن است چندی با کردار زشت خویش شهرت و آوازه به دست آورد ولی ای هستی بخش ، تو از روی خرد و حکمت خویش همه چیز را به یادداری و نسبت و انگیزه ی هر کس داوری خواهی کرد. ای خداوند خرد ! به راستی سرانجام با برقراری سروری آسمانی تو آیین جاودانی اشا و راستی همه جا حکمفرما خواهد گشت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 7

هیچ کدام از این گناه کاران از مفهوم پیشرفت واقعی که در اثر کار و کوشش حاصل و زندگی به انسان می آموزد آگاه نیستند و از آزمایش آتشین بی خبرند. ای هستی بخش دانا ! تنها تو از فرجام گناه کاران آگاهی و درباره ی آن ها داوری خواهی کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 8

جمشید پسر ویونگهان یکی از آن گناه کاران شناخته شده است زیرا برای جلب خشنودی مردم و ارضای نفس خویش خداوند جهان را خوار شمرد. ای خداوند خرد ! من نسبت به داوری تو در روز واپسین در مورد گناهکاران رضایت کامل دارم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 9

آموزگار کج اندیش با آموزش های نادرست خود انسان را گمراه و از هدف اصلی و واقعی زندگی منحرف می سازد. او انسان را از توجه به سرمایه ی گران بهای راستی و درستی و اندیشه پاک باز می دارد. ای خداوند جان و خرد و این نماد پاکی و راستی با سخنانی که از قلب و روحم تراوش می کند به درگاهتان گله کرده و پناه می جویم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 10

آن ها با احترام به زمین و خورشید نگریستن را بدترین گناه می شمارند زیرا تعالیم مذهبی را تحریف می کنند ، آن ها نیک منشان را به سوی دروغ و گمراهی می کشانند ، کشتزارها را ویران کرده و بر علیه پرهیزگاران سلاح به کار می برند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 11

ای خداوند خرد آنان ( اشاره به آموزگاران کج اندیش و گمراه کننده ) بدکاران را به واسطه شکوه و جلال مادی بزرگ می شمارند. زنان و مردان شریف را از رسیدن به آرزوی خود و برخورداری از بخشایش ایزدی باز می دارند. پارسایان و راستی گرایان را پریشان و منحرف می سازند و زندگانی را فاسد و تباه می کنند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 12

آن ها با آموزش نادرست کوشش می کنند مردم را از انجام کار نیک و شایسته بازدارند و با گفتار فریبنده ، زندگی آن ها را تباه سازند. آنان به سبب کج اندیشی ، گِرِهما و کرپان را بر پاکان برتری داده و برای هواخواهان دروغ آرزوی سروری می کنند ولی مزدا ، خداوند جان و خرد ، برای آنان کیفر سختی مقرر داشته است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 13

قدرتی که این گرگان حریص (گرهما) در راه تبه کاری و کج اندیشی به دست می آورند سرانجام موجب بدبختی و تباهی زندگی خود آن ها خواهد گشت. ای خداوند خرد آن گاه همین گرگان آزمند با میل شدید آرزوی پیام مقدس پیام آور تو را خواهند داشت. پیام آوری که نیکان و پاکان را در برابر تهدید دشمنان حفظ خواهد کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 14

دیربازی است که گرهمای(1) آزمند با کمک کاوی ها(2) اندیشه و نیروی خود را برای به دام انداختن پیام آور تو متمرکز ساخته اند . آنان از هواخواهان دروغ و گمراهان یاری جویند و برای جهان آفرینش فساد و تباهی آرزو کنند بدین امید که شکست ناپذیر(3) ، آن ها را یاری خواهد کرد.

 

(1)و(2) دشمنان زرتشت و فرمانروایانی که حاضر به شنیدن سخنان متین و الهام بخش پیامبر نبودند و با کمک گرهما سعی در نابودی زرتشت داشتند.

(3) اشاره به ایزد هوم است و صفت شکست ناپذیری از ویژگی های این ایزد است. این ایزد مورد توجه دروغ پرستان بوده است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 15

به راستی کرپان ها و کاوی ها(1) بدست همان کسانی که از آن ها سلب آزادی کرده اند شکست خواهند خورد و تباه خواهند گشت و آنان که از نعمت آزادی محروم بوده اند در پرتو دو بخشش ایزدی (کمال و جاودانی) از سرای منش پاک یا بهشت بهره خواهند برد.

 

(1) کسانی که به فرمان خدا گوش شنوایی نداشتند و بزرگی و شکوه پروردگار را نادیده می گرفتند یا به زبان دیگر کوران و کرانِ خود خواسته که حاضر به شنیدن حقیقت نبودند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 32 بند 16

به راستی آموزش واقعی و خردمندانه شخص پارسا بهتر از هر چیزی است. ای خداوند خرد و هستی بخش بزرگ ! تورا توانایی برهم زدن نقشه کسانی است که مرا به آزار تهدید می کنند. من کوشش می کنم نفرت و دشمنی هواخواهان دروغ را نسبت به پیروان و دل باختگان تو باز دارم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 1

هر کس در این جهان باید برابر آیین ازلی (اشا) یا راستی که بنیان زندگی را تشکیل می دهد رفتار کند زیرا رتو یا رهبر روحانی با کمال بی نظری و از روی وجدان نسبت به نیکان و بدان داوری خواهد کرد و کردار نیک و زشت آن ها را با دقت خواهد سنجید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 2

کسی که با اندیشه و گفتار و کردار و با بازوان خویش با بدکاران پیکار کند نقشه آن ها را ناکارآمد سازد و یا آنان را به راه راست رهبری کند ، به درستی چنین شخصی خواست پروردگار را انجام داده و به خداوند جان و خرد عشق می ورزد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 3

ای خداوند هستی بخش ، کسی که به نیکان و پاکان خواه از گروه خودمانی و همکار و خواه دوست با مهر و داد رفتار کند و کسی که از آفرینش نیک پروردگار نگهداری نماید، به راستی چنین شخصی از کشور خرم راستی و منش پاک یعنی بهشت برخوردار خواهد شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 4

ای خداوند خرد تو را پرستش کرده و آرزو دارم بی ایمانی و بد اندیشی از بندگان نیک تو دور شود. همچنین آرزومندم از خودمانی ها، خیره سری و کج خیالی و از همکار، فریب و دشمنی و از دوست، ناسزاگویان و نکوهش کنندگان و از پهنه جهان هستی رهبر دروغ پرداز و فریبکار دور شود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 5

برای رسیدن به آرمان و هدف خویش ، سروش و بزرگترین یاورها را به کمک می طلبم و آرزو دارم از زندگانی دراز برخوردار شوم و به کشور منش پاک (بهشت) درآیم. با کمک راستی و پاکی و پیمودن راه پارسایی به جایگاهی که ملکوت آسمانی اهورامزدا است راه یابم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 6

پروردگارا چون پرستنده پرهیزگاری که به راستی و پاکی ایمانی استوار دارد با تمام وجودم روح پاک تو را می ستایم و از اندیشه حکمت بارت خواستارم ماموریت ارشاد و رهبری را چنان که اراده توست انجام دهم. ای خداوند جان و خرد آرزو دارم به دیدار تو و مشورت با تو (مانند یک دوست) نایل آیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 7

ای از همه بهتر و ای خداوند خرد به سوی من آیید و خودتان را به من آشکار سازید تا در پرتو راستی و منش پاک گذشته از انجمن مغان، دیگران هم به سخنانم گوش فرادهند. پروردگارا ما را از تکلیف های بایسته و احترم های شایسته و در خور خویش بیاگاهان و روشن ساز.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 8

پروردگارا هدف نهایی و ماموریتم را به خوبی به من نشان ده تا در پرتو اندیشه پاک آن را انجام دهم و ستایش تورا ای خداوند خرد به جای آورم. پروردگارا سرود ستایشم را که از روی راستی و قلبی پاک تراوش می کند بپذیر و بخشایش رسایی و جاودانی را به من ارزانی فرما.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 9

ای خداوند خرد این دو نیروی بزرگ افزاینده راستی و پاکی را که از آن تو است تنها با خرد و دانش و فروغ بصیرت و بینش به دست توان آورد. بشود که در پرتو بهترین منش از بخشایش این دو نیروی همکار و یکسان برخوردار گردیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 10

ای خداوند خرد آسایش و خوشی های زندگی که بوده و هست و خواهد بود همه از توست. پروردگارا از روی مهر و کرم خویش آن ها را به ما ارزانی دار و در پرتو منش پاک و نیروی معنوی و راستی و درستی ما را با خوشبختی جاودانی همقرین ساز.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 11

ای اهورامزد ای تواناتر از همه با آرمییتی مظهر ایمان و فداکاری، اشا یا راستی مایه آباد کننده جهان، وهومن (مظهر اندیشه پاک و محبت) و خشترا (مظهر نیروی معنوی و اقتدار ملکوتی) به من گوش فرا دهید و در آن روزی که به هر یک پاداش کردار بخشند با من مهربان باشید و آمرزش خود را از من دریغ مکنید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 12

ای اهورا (ای خداوند هستی بخش) خودت را به من آشکار ساز و در پرتو ایمان و فداکاری به من نیروی معنوی بخش. ای خداوند خرد به یاری پاک ترین روح خود (روح مقدس) پرستشم را با نیکویی ها پاداش ده. به یاری راستی و پاکی مرا از نیروی بسیار برخوردار ساز و در پرتو وهومن یا خرد و منش پاک سروری و رهبری مردم را به من بخش.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 13

ای پروردگار تیز بین برای برخورداری از شادمانی و خوشبختی، بخشایش بی مانندت را به من بنما. ای هستی بخش ، بخشایشی را که از خشترا ( مظهر قدرت و ملکوت آسمانی تو ) و وهومن ( مظهر منش پاک و محبت به هم نوع ) سرچشمه می گیرد، به من ارزانی دار. ای آرمیتی مقدس ( ای مظهر عشق و بردباری و ایمان به خدا ) به وسیله راستی دل های ما را روشن ساز تا نفس واقعی و ضمیر باطنی خود را درک نماییم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 33 بند 14

زرتشت همه جسم و جان خود را با برگزیده ترین منش پاک خود چون پیشکشی بی ارزش به خداوند خزد نیاز می کند و با فرمانبرداری از دستورهای الهی و سرسپردگی کردار و گفتار ، و همه نیروی خود را به اشا ارمغان می آورد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 1

ای مزدا رفتار و گفتار نیک و پرستش بی ریایی که در پرتو آن ها مردم از بخشایش جاودانی و پارسایی و نیروی معنوی و رسایی برخوردار می گردند همه را نخست به تو ای خداوند هستی بخش پیشکش می نماییم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 2

پروردگارا مرد نیک اندیش و پارسایی که روانش با راستی همراه است تنها به تو می اندیشد و کردار نیک خود را به تو نیاز می کند. ای اهورامزدا بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 3

ای خداوند هستی بخش با کمال احترام آن چه در خور و سزاوار تو و اشا مظهر راستی و پاکی است به جا می آوریم. بشود که همه جهانیان در پرتو منش پاک و در کشور ( جاودانی تو ) به رسایی رسند. ای خداوند خرد به راستی مرد دانا و روشن بین هماره از نیروی معنوی برخوردار است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 4

ای خداوند هستی بخش ما فروغ توانای تو را که در پرتو راستی فروزان است خواهانیم. آن شعله فروزانی که ابدی و نیرومند است و پیروان راستی را آشکارا رهنمون گشته و یاری می بخشد. ای خداوند خرد همین شعله فروزان است که پلیدی نهفته در نهاد بدخواهان را بیدرنگ آشکار می سازد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 5

پروردگارا چه شگرف است نیروی تو ! چقدر آرزو دارم ای خداوند خرد که با کردار نیک و خدمت به بشر و در پرتو راستی و منش پاک و دستگیری از وارستگان و بیچارگان به تو پیوندم. پروردگارا تو را برتر از همه می دانیم و مخالف خدایان دروغین و تباهکاران می شماریم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 6

ای خداوند خرد ، ای مظهر راستی و روشن دلی چون به راستی تو را چنین ( برتر و بالاتر از همه ) شناختم ، پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راهنمایی کنید تا با صمیم قلب و ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده و به سویت بازگردم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 7

ای مزدا کجایند ستایشگران با وفایی که در پرتو منش پاک و آگاهی از آموزش های پر ارج آیین هنگام بدبختی و سختی از تو روی برنتابند و با هوش و درایت آن آموزش ها را به کار بندند و در گسترش پیک مقدس تو بکوشند. پروردگارا کسی دیگر را جز تو نمی شناسم و خواستارم ما را در پرتو راستی یاور و پناه باشی.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 8

به راستی دروغ پرستان با کردار زشت خویش ما را هراسان سازند، چون آنان تباهی و ویرانی را بر مردم آورند و نیرومندانشان بر ناتوانان ستم روا دارند. ای خداوند خرد آنان به آیین مقدس تو (قانون اشا) توجهی نکرده و همیشه از راستی روگردانند و منش پاک از آن ها گریزان است. (منظور اشخاص خردمند و نیک اندیش است که از دروغ پرستان گریزانند)

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 9

ای مزدا کسانی که با زشت کاری و بی خبری از منش پاک فروزگان سپنتا آرمییتی (عشق و فداکاری و ایمان و فروتنی از فروزگان آرمیتی است) را که نزد با خردان گرامی است ، خوار شمارند ، از آنان راستی دور خواهد ماند چنانکه تبه کاران با تمایلات پلید شیطانی خویش از ما دوری جویند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 10

مرد خردمند با آگاهی از این که عشق و ایمان به خدا سرچشمه واقعی راستی است گمراهان و زشت کاران را به پرورش منش پاک و انجام کار نیک و مهرورزی به دیگران اندرز خواهد داد و سرانجام ای خداوند جان و خرد همه زشت کرداران با آگاهی از حقیقت به سوی تو خواهند آمد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 11

پروردگارا دو بخشش رسایی و جاودانی مردم را به فروغ معنوی و روشن درونی خواهد رسانید. در پرتو نیروی اراده ، منش پاک ، راستی و پاکی ، عشق و ایمان به خدا ، زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد یافت. ای خداوند خرد، در پرتو این فروزگان بر دشمنان پیروزی توان یافت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 12

پروردگارا کدام است آیین پیشرفت و چیست اراده تو ؟ چه نیایش و پرستشی سزاوار توست ؟ ای خداوند خرد آن را آشکارا به ما بنمای تا با پیروی از دستورات تو از پاداشی که نوید داده شده است بهره مند گردیم. پروردگارا در پرتو راستی راه پاک منشی و خودشناسی را به ما بیاموز.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 13

ای خداوند هستی بخش راهی را که به من نشان دادی راه نیک منشی است ، راهیست که بر مبنای آموزش سوشیانس ها ( سود رسانندگان و نجات دهندگان بشر ) قرار گرفته است. آموزشی که توصیه می کند هر نیکی که به منظور انجام کار و در پرتو راستی انجام شود شادکامی به بار خواهد آورد. آموزشی که انسان را به خرد و دانش واقعی رهبری می کند و پاداش آن رسیدن به توست ای خداوند خرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 14

ای خداوند خرد کسانی از آن پاداش گران بها که نوید داده شده بهره مند خواهند گردید که کار را از روی خرد و منش پاک انجام دهند، برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش نمایند ، خواست خداوند هستی بخش را بر آورده سازند و در پرتو راستی و پاکی در پیشرفت اراده الهی کوشا باشند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 34 بند 15

ای خداوند خرد مرا از بهترین گفتار و کردار بیاگاهان تا در پرتو این آموزش با اندیشه ای روشن و قلبی پاک ستایشت را به جای آورم. ای هستی بخش بزرگ با نیروی خویش چنان ساز که از یک زندگی نوین و سرشار از راستی بهره مند گردم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، اشتودگات

 

گات ها ، هات 43 بند 1

مزدا اهورایی که فرمانروای مطلق است چنین فرموده : خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سازد. پروردگارا برای استوار ماندن به آیین راستی از تو نیروی تن و روان خواستارم . ای آرمییتی ، ای مظهر ایمان و محبت ، آن پرتو ایزدی که پاداش زندگانی سراسر نیک منشی است به من ارزانی دار.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 2

به راستی چنین کسی ( اشاره به کسی دارد که دیگران را خوشبخت سازد ) از بهترین بخشایش ایزدی برخوردار خواهد شد. کسی را که آرزوی روشن دلی است و برای رسیدن به آن تلاش می کند، ای مزدا در پرتو خرد مقدس و آگاه خویش به او روشنایی درون ارزانی دار. پروردگارا در پرتو اشا ( قانون ازلی راستی و پاکی ) ما را از حکمت و دانش که از بخشایش وهومن است برخوردار ساز تا طی زندگانی دراز از شادی و سرور بهره مند گردیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 3

به راستی کسی از بهترین نیکی برخوردار خواهد شد که در جهان مادی راه راستی و خوشبختی به ما آموزد و در جهان مینوی ما را رستگار سازد. (منظور از بهترین نیکی ، بهترین بخشایش ایزدی است) . راهی که مارا به جهان حقیقت و راستی ، آن جا که بارگاه مقدس اهوراست رهبری کند. ای مزدا، شیفتگان حقیقت و دلدادگان تو ، در پرتو خرد و تقدس سرانجام به تو خواهند پیوست.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 4

ای مزدا هنگامی تو را نیرومند و پاک خواهم شناخت که در پرتو توانایی ات آرزوهای ما برآورده شود ، و هواخواهان راستی و دروغ به پاداش و کیفر مقرر رسند. آن گاه که فروغ تو در قلبم بدرخشد و گرمی بخشد روانم نیروی راستی را احساس کرده و اندیشه پاک با تمام توان به من روی خواهد نمود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 5

ای مزدا اهورا خداوند جان و خرد، آن گاه تو را پاک و مقدس شناختم که تو را سرآغاز زندگی و ازلی یافتم ، زمانی که برای اندیشه و گفتار و کردار نیک پاداش معین فرمودی و در پرتو خرد و حکمت خویش مقرر داشتی که بدی از برای بدان و نیکی از برای نیکان خواهد بود، و این امر تا روز واپسین و پایان هستی ادامه خواهد داشت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 6

ای مزدا در آن زمان که خرد پاک و خشترا و وهومن به سوی ما آیند، آن گاه جهان هستی به سوی راستی و درستی پیشرفت خواهد کرد و فرشتهآرمییتی نور محبت و ایمان را در دل رادمردان روشن کرده آنان را به سوی حقیقت رهبری خواهد نمود و هیج کس را یارای فریفتن پروردگار مظهر خرد و حکمت نخواهد بود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 7

آن گاه ای مزدا اهورا تو را پاک و مقدس شناختم که اندیشه پاک به من روی آورد و از من پرسید : کیستی ؟ و از کدام خاندانی ؟ هنگام تردید و دودلی چه راهی را برخواهی گزید ؟ راهی که به سود برادران و نزدیکان توست و یا آن که به سود خودت می باشد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 8

آن گاه چنین پاسخ دادم: من زرتشت دشمن سر سخت دروغ و دروغگویان هستم و تا آن جا که مرا نیرو و توان است با آنها پیکار خواهم کرد ولی با تمام قدرت یاور و پشتیبان درست کرداران خواهم بود. پروردگارا بشود که از نیروی معنوی و بیکرانت برخوردار گردم و همیشه سرسپرده و ستایشگر تو باشم ای مزدا.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 9

ای خداوند جان و خرد آن گاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت ، از او (منظور از پرسش کردن اشوزرتشتاز وهومن، بررسی حقیقت ها با دیده روشن بین و اندیشه ژرف و نیک است) پرسیدم چه کسی را خواستاری بیش از همه مورد نماز و ستایش قرار گیرد ( خود چنین پاسخ گفتم ) تا زمانی که مرا نیرو و توان است فروغ تابناک و معنوی ( منظور فروغ ایمان به خدا است ) تو را ای مزدا می ستایم و به آیین راستی دل خواهم بست.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 10

پروردگارا ! مرا به سوی راستی و پاکی که نهایت آرزوی من است رهبری کن تا با پیروی از آرمئیتی نماد ایمان و محبت به رسایی نایل آیم. پروردگارا ! اکنون ما را بیازمای تا ایمان خود را به ثبوت رسانیم. آزمایش های (تحمل سختی ها و ناهمواری های زندگی) تو چنان است که به انسان نیروی معنوی خواهد بخشید، به ویژه رهبرانی که از سوی تو ای مزدا الهام گرفته اند با نیرو و شهامت مردم را راهنمایی کرده و مشیت تو را انجام خواهد داد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 11

ای خداوند جان و خرد آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش نیک به من روی آورد و در پرتو سخنان الهام بخش تو بصیرت و بینش یافتم. هر چند دریافته ام که ایجاد ایمان در دل مردم کاری است بس دشوار، ولی پروردگار من آنچه را که از دیدگاه تو بهترین کار شناخته شده است با فداکاری و کوشش انجام خواهد داد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 12

آنگاه به من فرمودی : “با دانش کامل از راستی پیروی کن” ، سخنی گفتی که خواسته ی قلب من بود. من کوشش خواهم کرد تا فرشته سروش (ندای وجدان) را در درونم بیدار کرده، قلبم را از پرتو ایزدی روشن سازم و به این حقیقت آگاهی حاصل کنم که هر کس از گروه نیکان و بدان آنچه را سزاوار است به او پاداش بخشیده خواهد شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 13

ای خداوند جان و خرد آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت. پروردگارا برای رسیدن به غایت آمال و آرزوهای خویش زندگانی دراز به من ارزانی دار، آن چیزی که جز تو کسی دیگر را یارای بخشیدن نیست. آن زندگانی مطلوب و آرزو شده که سرشار از خدمت به هم نوع و فعالیت برای پیشرفت جهانیان بوده و به خشترای (قدرت جسمانی و نیروی اراده و معنویت در راه انجام خدمت به مردم و فعالیت برای آبادانی و پیشرفت جهان) تو بستگی دارد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 14

ای مزدا آن سان که مرد دلیر و توانایی به دوست خود مهربانی کرده و او را آرامش می بخشد ، به پیروانم شادی فزون از اندازه بخش . آن شادی و سروری که در پرتو راستی بدست آید و در قدرت شهریاری توست. پروردگارا من از آیین راستی و همه کسانی که پیام آسمانی تو را می سرایند پشتیبانی خواهم کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 15

ای خداوند جان و خرد آن گاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت. آن گاه دریافتم که اندیشه آرام و ژرف بهترین وسیله ی کسب دانش و بینش معنوی است و هیچ رهبری شایسته نیست با هواخواهان دروغ از در آشتی درآید زیرا آنان پرهیز کاران و درست کرداران را دشمن همیشگی خود پندارند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 43 بند 16

ای خداوند جان و خرد ، زرتشت از برای خویش پاک ترین خرد را به منظور راهنما برگزید. بشود که راستی و درستی ، زندگانی مادی ما را نیرومند سازد. بشود که نیروی معنوی با نور ایمان و محبت چون پرتو درخشان خورشید قلوب ما را روشن سازد. پروردگارا به کسانی که در پرتو منش پاک و عقل و خرد کاری انجام می دهند پاداش بخش.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 1

ای هستی بخش یکتا ، با فروتنی از تو پرسشی دارم ؛ خواستارم حقیقت را به من آشکار سازی. پرستش تو را چگونه باید به جای آورد؟ ای مزدا قلب من از مهر تو لبریز است بگذار کسی که تو را خوب می شناسد راه درست را به من نشان دهد. پروردگارا بشود که در پر تو راستی و درستی از یاری تو برخوردار گشته و دیده ی دلمان از نور پاک منشی روشن گردد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 2

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. سرچشمه ی بهترین و والاترین زندگی معنوی کدام است؟ کسی که برای دست یافتن به آن تلاش می کند چه پاداشی خواهد یافت؟ ای مزدا اوست رهبر ما که در پرتو راستی و درستی مقدس است. او برگزیده ی نژاد بشر ، پاسدار مردم ، درمان بخش زندگی ، یک دوست واقعی و روحانی به تمام معنی است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 3

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. در روز ازل چه کسی آفریدگار و سرچشمه راستی بوده است؟ چه کسی راه سیرِ خورشید و ستارگان را تعیین فرمود؟ کیست آنکه ماه را گاهی بدر و گاهی هلال ساخت؟ ای مزدا من میخواهم از همه ی این حقایق و بسا چیزهای دیگر آگاهی یابم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 4

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه نیرویی زمین را در پایین و سپهر را در بالا نگه داشته است و از فرو افتادنش جلوگیری می کند؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست آنکه به باد وزش و به تیره ابر باران زا تند روی بخشید؟ ای مزدا کیست آفریننده و الهام بخش منش پاک؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 5

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آفریننده روشنایی و تاریکی کیست؟ خواب و بیداری و حالت آرامش و فعالیت را چه کسی پدید آورد؟ کیست پدید آورنده ی بامداد و نیمروز و شب که مرد دانا را به انجام وظایف روزانه خود هشدار می دهد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 6

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آیا آنچه را که بیان خواهم کرد حقیقت دارد؟ آیا عشق و ایمان به خدا و در پرتو کار نیک ، راستی و درستی افزایش خواهد یافت؟ آیا در پرتو منش پاک ، نیروی ایزدی پدید خواهد آمد؟ این جهان بارور و شادی بخش را برای که آفریدی؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 7

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه کسی ایمان به خدا و نیروی خدمت به برادران نوعی را در ما پدید آورد؟ چه کسی از روی خرد و فرزانگی ، احترام و محبت پدر را در دل فرزند نهاد؟ ای مزدا من می کوشم تا در پرتو خرد پاک ، تو را آفریننده همه چیز بدانم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 8

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. تا بتوانم ای مزدا در مورد آنچه که از سوی تو در دلم تابیده است بیاندیشم. خواستارم در پرتو منش نیک آموزش های تو را درک نمایم و در پرتو راستی از رسایی در زندگی برخوردار گردم. پروردگارا ، چگونه روانم از شادی و آرامش بهره مند خواهد شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 9

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه وجود خود را دربست در انجام خدمت مقدس با تمام نیرو و توان به تو نثار کنم؟ این حقیقت را دانش دین به من می آموزد. ای مزدا فدایی تو در پرتو راستی و منش پاک و خدمت به مردم با تمام نیرو، سرانجام در جایگاه تو یعنی بهشت جای خواهد گرفت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 10

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. از آیین الهام بخش خود که برای مردم جهان بهترین بخشش است مرا آگاه ساز. آیینی که با راستی همگام بوده و به پیشرفت جهان هستی کمک می کند. پروردگارا ، آرمئیتی را در قلبمان روشن ساز تا در پرتو آن کارهای ما به سوی راستی گرایش پیدا کند. ای مزدا ما را هدایت فرما تا خواسته و آرزوی نهایی ما رسیدن به تو باشد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 11

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه ایمان به خدا و نرم خویی و مهرورزی در قلب کسانی که آیین الهام بخش تو برایشان اظهار شده است جای خواهد گرفت؟ پروردگارا میدانم که تو مرا برای انجام این کار بزرگ به عنوان نخستین آموزگار برگزیده ای. بنابراین تنها کسانی که تو را فرمانبردارند از دوستان و دیگران را دشمن خواهم شمرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 12

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. به کدام یک از طرفین راستی و دروغ روی آورم؟ با هواخواهان دروغ که سیه کارند گفتگو کنم یا با کسانی که از بدکاران رنج می برند؟ آیا دروغ پرستانی که بخشایش گران بهای تو را خوار می شمارند اندیشه و قلب آن ها را سیاهی دروغ و زشتی فرا نگرفته است؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 13

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه باید دیو دروغ را از خود برانیم؟ پروردگارا از اشخاص بی دین و ایمان دوری خواهم گزید. و از کسانی که پیوند خود را با راستی و خِرَد گسسته و نسبت به منش نیک دلبستگی نشان نمی دهند و کوشش در راه گرایش به این فروزگان ویژه نمی نمایند پرهیز خواهیم کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 14

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه باید دروغگو را به دست راستی سپرد تا با آموزش کلام آسمانی روحش از آلودگی پاک گردد. ای مزدا با وارد ساختن شکست کامل به هواخواهان دروغ و تباه کاران، فریب و نفرت آن ها را از بین برده و بی اثر خواهیم ساخت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 15

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. پروردگارا به راستی تو توانا هستی که در پرتو اشا مرا از گزند فریب کاران و نفرت دروغگویان نگهداری فرمایی. هنگامی که دو سپاه دشمن در برابر یکدیگر صف آرایی کرده و به هم می تازند آنگاه ای مزدا برابر قانون ایزدی، کدام یک از دو گروه ( مزدا پرستان و هواخواهان دروغ ) و در کجا از پیروزی برخوردار خواهند شد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 16

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. کیست آن شخص دلیر و پیروزمندی که در پرتو آموزش های ایزدی ، ما رار پناه بخشد؟ از راه الهام آن رهبر دانا و درمان بخشِ زندگی را به من نشان ده و او را با سروش ( نماد فرمانبرداری از دستور ایزدی ) و وهومن برخوردار ساز. پروردگارا این دو بخشش بزرگ را به هر کس که دوست داری ارزانی فرما.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 17

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. ای مزدا چگونه با راهنمایی تو به هدف و آماج خویش که پیوستن به تو و یکی شدن با معشوق است دست خواهم یافت؟ پروردگارا کی با گفتار شیوا در پرتو اشا و پیام آسمانی تو که بهترین راهنما است مردم را به سوی رسایی و جاودانی رهبری خواهم کرد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 18

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه در پرتو اشا ( راستی و پاکی ) پاداش دلخواه را که عبارت است از تسلط بر ده مادیان حواس یا نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقی و سرمدی خواهم رسید؟ ای مزدا از رسایی و جاودانی که برخوردار خواهم شد تا مزد و بخشش های بزرگ را برای رستگاری به مردم جهان ارمغان دهم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

در این بند واژگانی مانند مادیان و اسب و شتر به کار رفته است ، گرچه اسم حیوانات است ولی دارای رمزهایی است که چم های (معانی) عرفانی و مینوی دارند. همچنین حواس ده گانه شنوایی ، بینایی ، چشایی ، بویایی ، لمس کردن ، توانایی ، پویایی ، کارایی و فهمیدن به مادیون هایی تشبیه شده اند ولی تنها اسب نیرومند اندیشه است که می تواند مادیون های حواس را مهار کرده، بر آن ها چیره شود و به اشتر یا روشنایی حقیقی و سرمدی دست یابد و نور حقیقت را به عنوان پاداش دریافت کند.

 

گات ها ، هات 44 بند 19

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. پروردگارا هنگامی که شخص نیازمند و راستگو به جای کمک و پاداش از توانگران پاسخ سرد می شنود چه سزایی برای این گونه اهمال کاران مقرر فرموده ای؟ من از کیفری که برابر آیین ایزدی پس از مرگ و در روز واپسین در انتظار آن ها است به خوبی آگاهم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 44 بند 20

ای مزدا از تو می پرسم چطور امکان دارد دیوان از شهریاران نیک باشند. کسانی که برای ارضای هوس های خویش و انجام مقاصد خود خواهانه می جنگند و با کمک کرپن ها و کاوی ها و اوسیخش جهان را به دست خشم و نفرت سپرده و جهانیان را به ناله و فغان می آورند. آیا اینها هیچ گاه کوششی خواهند کرد تا در پرتو راستی و درستی موجب پیشرفت و آبادانی جهان گردند و آشتی و آرامش را برقرار سازند و گسترش دهند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 1

ای کسانی که از دور و نزدیک برای آگاه شدن آمده اید، من اکنون برایتان سخن خواهم گفت. گوش فرا دهید و بشنوید حقایق روشنی را که به شما می آموزم. با دقت به خاطر بسپارید، مبادا بار دیگر آموزگار بدخواه ، زندگی مردم را تباه سازد و دروغ پرست با کج آموزی خویش آنان را گمراه نماید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 2

اکنون درباره ی دو مینو ( یا دو گوهری ) که در آغاز زندگی وجود داشته اند سخن خواهم گفت. از این دو گوهر آن یکی که پاک و مقدس بود به همزاد خویش گوهر پلید چنین گفت: هیچ گاه اندیشه ، آموزش ، اراده ، ایمان ، گفتار ، کردار و وجدان ما با یکدیگر سازش نداشته و از هم جدا هستند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 3

اکنون از حقایق و اصول آیین زندگی آنچنان که هستی بخش دانا به من آموخت آشکار خواهم ساخت. کسانی که کلام مقدس مزدا را به کار نبندند و چنان که من آموخته ام پیروی نکنند، پایان زندگی آن ها پشیمانی و آه و افسوس خواهد بود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 4

اکنون از بهترین هدف و آمال زندگی سخن خواهم گفت و حقیقتی را که در پرتو اشا دریافته ام بیان خواهم داشت و آن این که آیین زندگی همراه با راستی را مزدا مقرر فرمود. پروردگاری که سرچشمه ی منش نیک و فعال است و ایمان و محبت دختر نیکوکار او به شمار می رود. هستی بخشی یکتا و از همه چیز آگاه را نتوان فریفتن.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 5

ایدون ، از سخانی که از سوی پروردگار به من الهام شده است گفتگو خواهم کرد. سخنانی که شنیدن و به کار بستن آن در زندگی برای مردم بهترین است. کسانی که این آموزش ها را با جان و دل پذیرا شده و فرمانبراند ، از بخشش رسایی و جاودانی برخوردار خواهند گردید، و سرانجام به زیارت اهورامزدا و روشنایی حقیقی نایل خواهند شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 6

من اکنون از کسی که برتر و بزرگتر از همه است سخن خواهم گفت. با راستی و پاکی ، سرور دانا و امشاسپندانش را ستایش می کنیم و آرزو داریم هستی بخش یکتا در پرتو خرد مقدس خویش نیایش ها را بشنود. بشود که در پرتو منش پاک و مهربانی به او دست یابیم. پروردگارا در پرتو خرد مرا به سوی روشنایی حقیقی رهبری فرما.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 7

همه رستگاری را از او خواهان اند، چه آنان که زنده اند و چه کسانی که از جهان رفته و یا در آینده پا به زندگی خواهند گذاشت. روان شخص پارسا و درست کردار کامروا گشته و از بخشش جاودانی برخوردار خواهد شد، ولی هواخواه دروغ از رنجی که همیشه تجدید می گردد رنج خواهد برد. این قانون را هستی بخش دانا از توانایی خویش مقرر فرموده است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 8

چون اهورامزدا را در دیده دل دیده ام ، کوشش خواهم کرد با سرودها ستایش توجهش را به سوی خود جلب کنم . با اندیشه و گفتار و کردار نیک و در پرتو راستی و درستی دریافتم که اهورامزدا هستی بخش دانا و پروردگار یکتا است. بنابر این نیایش های قلبی و ستایش خود را به بارگاه مقدسش نیاز می کنم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 9

لطف و بخشایش پروردگار و وهومن ( منش پاک ) را خواستارم. چونکه به خواست و اراده پروردگار شادی و رنج هر دو برای ما آفریده شده است. بشود که هستی بخش دانا در پرتو توانایی خویش نیروی کار کردن و خدمت به ما ارزانی فرماید تا با دانش و منش پاک مردم را به سوی راستی و حقیقت پیشرفت دهیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 10

با درود و ستایش قلبی و ایمانی پاک او را بزرگ خواهیم داشت . کسی که در پرتو نیروی خویش، هستی بخش دانا و یکتا و آفریدگار هر دو جهان نامیده شده است. پروردگاری که در پرتو قانون ازلی و اندیشه رسا و شهریاری خویش به مردم جهان رسایی و جاودانی نوید داده است و آن ها را به برخورداری از نیروی تن و پایداری روان امیدوار ساخته است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 45 بند 11

کسانی که با بت پرستان و هواخواهان آن ها دشمنی ورزند و همچنین کسانی که نام پروردگار را به نیکی یاد کرده و سوشیانت های دانا و یاور دین راستین را گرامی دارند ، مزدااهورا با آنان چون دوستی صمیمی و برادر و پدری مهربان خواهد بود و راهشان با کسانی که اهورای یکتا را خوار شمارند و از او به زشتی یاد کنند کاملا جداست.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 1

به کدام سرزمین روی آورم؟ به کجا پناه جویم؟ خویشانم مرا ترک گفته و دوستانم از من روی گردان اند. از همکاران کسی مرا خرسند نمی سازد و فرمانروایان کشور نیز همگی به دروغ گرایش یافته اند. ای هستی بخش بزرگ چگونه خواهم توانست با انجام ماموریت تو را خشنود سازم؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 2

ای مزدا من از ناتوانی و تنگدستی خود آگاهم ، زیرا خواسته ام کم و یاران و هماخواهانم اندک اند. ای هستی بخش یکتا روی به درگاه تو آورده مانند دلداده ای که از دلبر خویش خواستار نظر لطف و نحبت و خوشبختی سرمدی باشد. پروردگارا در پرتو قانون ازلی اشا مرا از نیروی نیک اندیشی و محبت برخوردار ساز.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 3

ای مزدا کی سپیده دم نیک بختی به در خواهد آمد و مردم جهان به سوی راستی و پاکی روی خواهند آورد؟ کی نجات دهندگان بشر با دانش و خرد و آموزش های موثر خویش مردم را رهبری خواهند کرد؟ و وهومن نماد اندیشه پاکی به چه کسی گرایش پیدا خواهد کرد؟ ای هستی بخش من تنها تو را به عنوان آموزگار و سرور خود برگزیده ام.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 4

هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسیان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدف های مقدس خویش یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور باز دارند. آن ها با کردار خصمانه ی خود به زشتی و تبه کاری مشهورند. ای مزدا کسی که با تمام نیرو و وجودش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند. او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 5

مرد توانایی که بنا به دستور ایزدی و یا از راه مهر خواستاران کمک را خواه از هواخواهان راستی و یا دروغ به گرمی پذیرا شود ، او پیرو راه اشا بوده و زندگی اش سرشار از راستی و درستی می باشد. ای هستی بخش دانا ، او بخردی است که با نیروی دانش گمراه را از تباهی و نیستی رهانیده و او را به خودشناسی و اتکای به نفس رهبری خواهد کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 6

هرگاه مرد توانا شخص تبه کار را به راه راست هدایت نکند به دام فریب هواخواهان دروغ خواهد افتاد. کسی که برای هواخواهان دروغ آرزوی پیروزی کند و به آن ها یاری بخشد از هواخواهان دروغ بشمار خواهد رفت و کسی که درست کرداران را دوست داشته به آن ها ارج نهد خود در زمره پارسایان به حساب خواهد آمد. ای هستی بخش یکتا این قانون ازلی را از روز هستی یافتن بشر ، مقرر فرمودی.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 7

هنگامی که هواخواهان دروغ با کینه و نفرت اراده به آزار من کند ، ای مزدا جز فروغ مینوی و اندیشه به تو چه کسی از من پشتیبانی خواهد کرد؟ زمانی که این دو فروزه در نهاد ما بیدار شده و با هم کار کنند ای هستی بخش ، آیین راستی به حد کمال خواهد رسید. پروردگارا حقیقت را بر من آشکار و وجدانم را به این آموزش بیدار ساز.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 8

کسی که اندیشه ی آسیب رساندن به هستی جهان را در سر پروراند به درستی از کردارهای زشت او آسیبی به من نخواهد رسید، بلکه نتیجه کردار زشت و نفرت او به خودش بر خواهد گشت. کردار های زشت و تبه کارانه او را از انجام کار نیک و شناخت زندگی کامل باز خواهد داشت و خشم و نفرت به هیچ وجه او را ای مزدا از زندگانی نکبت باری که نصیبش خواهد گردید حفظ نخواهد نمود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 9

کیست آن راد مرد بزرگ و نخستین آموزگاری که به ما آموخت تنها تو را ای پروردگار شایسته ترین ذات مورد ستایش بشناسیم و تو را داور پاک کردار ها و سرور راستی بدانیم؟ پروردگارا ما کوشش خواهیم کرد که در پرتو اندیشه ی پاک از قانون ازلی اشا و اسرار هستی پرده برداریم و آنچه که آفریننده ی جهان از آیین راستی آشکار ساخته است آگاهی یابیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 10

ای هستی بخش دانا ، از مرد و زن هر کس در این جهان آنچه را که تو بهترین کار مقرر داشته ای به جای آرد ، چنین شخصی از پاداش و خشترا که همانا نیروی خدمت به مردم است و در پرتو اندیشه پاک به دست توان آورد ، برخوردار خواهد گردید. پروردگارا من به آنان خواهم آموخت که تنها  تو را پرستش کنند و هنگامی گذر کردن از پل چینوت آنان را راهنمایی خواهم کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 11

کاوی ها و کرپن ها ( پیشوایان و شاهزادگان بت پرست ) متحد گشته و سعی می کنند با کردار زشت و سیاه خود زندگی معنوی مردم را تباه سازند ولی هنگامی که به نزدیک پل چینوت رسند از روان وجدان خود شرمسار گشته و سختی و آزار بینند و برای همیشه مجبور به زندگی در سرای دروغ خواهند شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 12

هنگامی که خویشان و نوادگان نیرومند فریانه تورانی به آیین راستی گروند و با عشق و ایمان در پیشرفت زندگی بشر و آبادانی جهان بکوشند آنگاه در پرتو منش پاک فریانه بین آن ها همبستگی به وجود آورده و آیین مزدایی را که نوید بخش رستگاری و خوشبختی است بر آن ها آشکار خواهد گردانید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 13

کسی که اشو زرتشت اسپنتمان را خشنود ساخته و او را در انجام ماموریت یاری کند مردی درست کردار و نیک سیرت شناخته خواهد شد. هستی بخش دانا و یکتا به چنین شخصی بهترین زندگانی خواهد بخشید و پیرامون او از محبت و منش پاک سرشار خواهد شد. پروردگارا او را همگام با اشا و هواخواه قانون راستی خواهد شناخت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 14

ای زرتشت ، کیست دوست درست کردار تو که هواخواه راستی است؟ چه کسی برای گسترش و نیکنامی انجمن برادری (مغ) کوشش خواهد کرد؟ این شخص همانا گشتاسب کیانی شاهنشاه دلیر است. ای هستی بخش دانا من پیام آسمانی تو را به مردم خواهم آموخت تا شایسته ی بارگاه تو گردیده و در سرای تو (فردوس) جای گزینند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 15

ای فرزندان هیچدسپ و اسپنتمان اکنون به شما چیزی را خواهم آموخت که شنیدن آن برای شما بهترین اندرز خواهد بود و شما در پرتو آن دانا را از نادان بازخواهید شناخت . افزون بر این شما در پرتو کردار نیک به اشا ( نماد راستی ) آن چنان که در قانون ازلی اهورا مقرر گردیده است دست خواهید یافت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 16

ای فرشوشتر از خاندان هووگوا ، دینداران با وفا را به سوی کمال و فروغ جاودانی که ما هر دو خواستار آنیم رهبری کن بدانجا که راستی و درستی و محبت و ایمان پیوستگی داشته و منش پاک و نیروی معنوی شهریاری دارند. بدانجا که هستی بخش دانای بی همتا با شکوه و جلال آرام گزیده است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 17

ای جاماسب دانا ، از خانواده هووگوا این نکته را بیاموز ، جنبش و فعالیت بر بیکاری و تنبلی برتری دارد. پس با وجدان بیدار و با کار و کوشش او را پرستش نما. آن هستی بخش دانا و بی همتایی که در پرتو قانون ازلی خویش دانا را از نادان تمیز می دهد و بر پا دارنده ی این جهان است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 18

بهترین چیز را به کسی نوید می دهم که با جان و دل مرا در انجام ماموریتم یاری کند. در پرتو وهومن برای چنین شخصی بخشایش و محبت های خود را نثار می کنم. اما کسی که با من دشمنی ورزد با او دشمن خواهم بود. ای هستی بخش دانا در پرتو راستی و درستی مشیت تو را بر آورده خواهم ساخت زیرا خرد و اندیشه مرا به این راه راهنماید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 46 بند 19

کسی که از روی راستی و درستی بهترین آرزوی مرا که زرتشت هستم برآورده سازد، چنین کسی از زندگانی جاودان برخوردار گشته و در این جهان به خواست ها و آرزوهای دلش دست خواهد یافت و از بخشش های جهان بهره مند خواهد گردید. ای هستی بخش یکتا و داناتر از همه این نکته را نیز به من آموختی.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، سپنتمدگات

 

گات ها ، هات 47 بند 1

کسی که در پرتو خرد مقدس و قلب پاک  ، اندیشه و گفتار و کردارش نیک و با راستی هماهنگ باشد مزدا اهورا با توانایی و مهر خویش به او رسایی و جاودانی خواهد بخشید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 47 بند 2

کسی که در پرتو خرد مقدس به بهترین راه زندگی کند و گفتارش مهرآمیز و از روی خرد باشد، با دو دستش کار های نیک را از روی ایمان انجام دهد، اندیشه اش تنها متوجه یکتا پروردگار خواهد بود و او را سرچشمه ی حق و راستی خواهند شناخت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 47 بند 3

پروردگارا به راستی تو سرچشمه خرد (مقدس) هستی ، این زمین شادی آفرین را تو آفریدی هنگامی که مردم به منش پاک روی آورده و با او مشورت کنند ای مزدا تو بدان ها آرامش بخشی و آرمئیتی (ایمان) را پشتیبان آنها قرار خواهی داد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 47 بند 4

ای مزدا بدکاران که از خرد مقدس روی برتابند رنج بینند ولی درست کرداران هرگز چنین نکنند. پروردگارا مردم درست کار را اگر هم کم درآمد و نادار باشندباید گرامی داشت ولی هواخواهان دروغ را چنانچه توانا و پر درآمد باشند باید خوار شمرد و از بدان به حساب آورد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 47 بند 5

ای هستی بخش دانا نیکوکاران در پرتو خرد مقدس تو از بهترین بخشش هایی که نوید داده شده است برخوردارخواهند شد ولی مهر تو شامل حال بدکاران نخواهد گردید زیرا کردار آنها از اندیشه ی زشت سرچشمه گرفته و آسمان روشن روحشان را ابر سیاه تبه کاری پوشانیده است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 47 بند 6

ای هستی بخش دانا در پرتو خرد مقدس و آذر فروزان خویش سرنوشت دو گروه نیکان و بدان را تعیین و پاداش و کیفر آن ها را ارزانی خواهی داشت. پروردگارا با افزایش فروغ ایمان و راستی و پاکی جویندگان حقیقت به سوی تو گرایش پیدا خواهند کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 1

سرانجام در روز شمار و پاداش ، هنگامی که راستی بر دروغ چیره گردد و هنگامی که پرده از روی ریا و فریب و همدستان آن ها برای همیشه برداشته شود، آنگاه ستایش و ایمان به تو ای هستی بخش گسترش خواهد یافت و بار و بر خوشبختی به بار خواهد آورد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 2

پیش از اینکه کشمکش در اندیشه ام آغاز گردد، ای هستی بخش یکتا مرا از دانستنی ها آگاه ساز. پروردگارا مرا اطمینان بخش که آیا شخص پارسا و پرهیزگار بر هواخواه دروغ و فساد پیروز خواهد گردید؟ بی شک مشیت تو چنان است و این بزرگترین پیروزی در زندگی به شمار خواهد آمد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 3

هستی بخش دانا و سرچشمه نیکی ، بهترین آموزش را به مردم دانا و پارسا خواهد آموخت. آموزشی که همه ی پاکان و روشن دلان و آموزگاران فلسفه ی عرفان از آن آگاه اند. یعنی تنها در پرتو خرد و اندیشه پاک می توان ای مزدا از دلباختگان درگاه تو گردید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 4

پروردگارا کسی که اندیشه اش نیک یا بد باشد کردار و گفتار و وجدان او نیز به نیکی یا بدی گراید. راهی را که اندیشه به آزادی اختیار کند اراده و ایمان نیز از آن پیروی خواهد کرد و با آن هماهنگی خواهد داشت. بنا به حکمت تو ای مزدا سرنوشت آن ها از هم جدا و متمایز خواهد بود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 5

ای آرمئیتی مگزار شهریاران ستمگر و بدرفتار بر ما حکومت کنند بلکه بشود شهریاران دادگر و با ایمان که دارای رفتاری نیکو و دانش و خرد ، راهنمای آن ها است بر ما فروانروایی کنند. آری آرمیتی ، پاکیزگی برای مردم از هنگام زایش بهترین بخشش خداوندی به شمار می رود. ما باید برای آبادانی جهان و پیشرفت کار کرده و هم نوعان خود را به سوی روشنایی و حقیقت رهبری کنیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 6

به راستی که او (آرمیتی) پناه خوب راستی برای ما است و به ما پایداری تن و نیروی روان که از فروزگان با ارج منش پاک است خواهد بخشید. هستی بخش دانا و یکتا او (زمین) را با گیاه و سبزه بیاراست و از آغاز آفرینش برای مردم خوراک تهیه کرد. چنین است حکمت مزدا و قانون ازلی اشا.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 7

خشم و نفرت را از خود دور کنید و اجازه ندهید اندیشه هایتان به خشونت و ستم گرایش پیدا کند. به منش پاک و مهر و محبت دلبستگی نشان دهید. رادمردان پاک سرشت برای گسترش راستی و درستی پیوند استوار خواهند ساخت و هواخواهان حقیقت را به سوی بهشت ، جایگاه تو ای اهورامزدا که منزلگه راستان و پاکان است، رهبری خواهند کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 8

آرزوی من ای مزدا برخورداری از نیروی معنوی خشترای تو است. ولی خواست من برای برخورداری کسان و پیروانم از بخشایش های تو ای هستی بخش یکتا بسیار زیادتر است. پروردگارا چقدر آرزو دارم در پرتو راستی و پاکی خود را به جانبازان وفادار و هواخواهان راه حق اشکار سازی تا با یاری اندیشه ی پاک در پیشبرد کارهای نیک کوشا باشند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 9

چگونه بدانم که تو ای مزدا بر همه حتی بر آنان که قصد آزار مرا دارند شهریاری می کنی؟ ای اشا روش نیک اندیشی و بــِه روزی را بر من آشکار ساز. پروردگارا مرا از نحوه ی برخورداری از بخشایش خویش آگاه فرما، زیرا یک سوشیانت یا پیامبر آسمانی باید از پاداشی که در انتظار اوست نیک آگاه گردد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 10

ای مزدا ، یارانم برای گسترش دین اهورایی کی خواهند آمد؟ پروردگارا پلیدی ، دروغ و آز کی از پهنه گیتی برانداخته خواهد شد؟ وسیله ای که ( با آن ) کرپان های سیه کار مردم را می فریبند و شهریاران ستمگر با اندیشه های شوم بر کشورها حکومت می کنند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 11

ای مزدا ، راستی و پاکی با عشق و ایمان به خدا کی به سراغمان خواهند آمد و در پرتو چیرگی بر نفس آشتی و ایمان به ارمغان خواهند آورد؟ هنگام یورش سیه کاران ستمگر و خون خوار چه کسی در برابر آن ها ایستادگی خواهد کرد و چه کسی از دانش و بینش و وهومن برخوردار خواهد شد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 48 بند 12

به راستی سوشیانت ها و رهانندگان گیتی از دانش و بینش برخوردار بوده ، وظیفه خود را با الهام از منش پاک انجام خواهند داد. آن ها کردارشان از راستی و پاکی سرچشمه گرفته و رفتارشان با آموزش های تو ای مزدا هماهنگی دارد. آنان به درستی از بین برندگان خشم و نفرت و پدید آورندگان مهر و آشتی می باشند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 1

ای مزدای پاک بی همتا ، بــِندو بزرگترین سد راه من است و همیشه با گمراه کردن مردم احساس خرسندی می کند. ای بخشنده ی مهربان به سوی من آی و مرا توانایی بخش تا در پرتو منش پاک بر او دست یافته و او را از گمراهی رهایی بخشم و از پاداش نیک برخوردار گردم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 2

به درستی زشت کاری های بــِندو مرا نگران ساخته است، زیرا آموزش های او جز دروغ و فریب و گمراه ساختن مردم و دور نگهداشتن آنان از راستی و پاکی چیز دیگری نیست، او هیچ گاه نسبت به پروردگار دلبستگی و ایمانی پاک و استوار نشان نمی دهد و لحظه ای ای مزدا با اندیشه پاک و ضمیر روشن به تو نمی اندیشد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 3

پروردگارا تو برای مردم باور داشتن این آموزش را مقرر فرموده ای که راستی ، رستگاری بخش و سودمند است و دروغ نکبت بار و زیان آور. بنابراین آرزو دارم که مردم پیوند خود را با اندیشه ی پاک استوار سازند و آمیزش خود را با دروغ و هواخواهان دروغ کاملا بگسلند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 4

کج خردان و بد اندیشان با زخم زبان ، خشم افزایند و رشک و حسد برانگیزند و کارگران درست کار را از کار بازدارند. این زشت کرداران گرایش به نیکوکاری نداشته و چنان به دروغ و ناراستی خو گرفته اند که دیوان و ددان انسان نما را مانند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 5

ای مزدا کسی که با خواست درون و جانبازی بین وجدان خود و منش پاک پیوستگی پدید آورد چنین کسی از عشق و ایمان به خداوند برخوردار بوده و در پرتو راستی و درستی به زیور خرد آراسته خواهد گردید و سرانجام با داشتن همه ی فروزگان معنوی ای اهورا در کشور جاودانی تو به سر خواهد برد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 6

ای مزدا و ای اشا خواستارم که مرا از اندیشه ی پاک و حکمت خویش آگاه سازید تا حقیقت را باز شناسم و دینی را به جهانیان آشکار سازم که از سوی تو ای هستی بخش الهام گردیده است.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 7

پروردگارا بشود همه با منش پاک و دلی روشن به سخنانم توجه کنند و از روی پاکی و راستی آن را به گوش هوش بشنوند. ای هستی بخش هنگامی که پیام مقدس تو را به مردم می آموزم گواه باش تا یاران و خودمانی ها برابر قانون ایزدی زندگی کرده و برای همکاران راهنمای نیکی باشند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 8

ای هستی بخش دانا به فرشوشتر بهترین بخشش اشا را که همانا پیوستگی و رسیدن به پروردگار است ارزانی دار و همین بخشایش را در مورد سایر مردم و پیروانم دریغ مدار. بشود که در پرتو خشترا نیروی معنوی و مقدس به مردم خدمت کنیم و از دوستداران تو باشیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 9

خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچ گاه اندیشه ی آمیزش با دروغگویان و تبه کاران را به خود نخواهد داد. ای جاماسب خردمند و دانا کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدان اند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش (بهشت) برخوردار خواهند شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 10

با درود به آرمیتی نماد ایمان و فروتنی و خواست های درون این گوهر های گران بها، یعنی روان نیک اندیشان و درست کرداران را برای نگهداری به تو می سپارم چون که تویی شهریار بزرگ و نیروی پایدار و جاودانی.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 11

روان شهریاران ستمگر و بدکاران و زشت گفتاران و سیه دلان و کج اندیشان و هواخواهان دروغ به دوزخ (سرای دروغ) بازخواهند گردید زیرا ضمیر روشن آن ها ره به تیرگی نهاده است و از روشنایی و حق دور گشته اند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 49 بند 12

پروردگارا پرستندگان تو در پرتو اشا از کدام یاری برخوردار خواهند شد؟ آیا زرتشت نیز در پرتو  وهومن از کمک های تو بهره مند خواهد گردید؟ ای هستی بخش دانا یا سرودهای شایسته تو را ستایش کرده آرزو دارم آنچه را که در نزد تو گرامی ترین است به من ارزانی داری.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 1

روانم پس از مرگ از یاوری چه کسی برخوردار خواهد شد؟ هنگام گرفتاری چه کسی از من و یاران و پیروانم نهداری خواهد کرد؟ ای هستی بخش دانا جز اشا نماد راستی و پاکی و وهومن نماد منش پاک و روشندلی کس دیگری گرهی از گرفتاریم نخواهد گشود چنان که با نیت پاک به کمک خواسته شوند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 2

ای مزدا کسی که همیشه به اندیشه ی ایمنی و سود خویش است چگونه به جهان خرمی بخش مهر خواهد ورزید؟ پارسایانی که برابر هنجار هستی و راستی و پاکی زندگی کنند در مکانی که از پرتو خورشید و منزلگه دانایان است به سر خواهند برد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 3

ای مزدا کسی که نیروی معنوی خشترا و وهومن راهنمای او در زندگی است به اشا یا سرچشمه ی حقیقت خواهد رسید و همچنین کسی که در پرتو بخشایش ایزدی به پیشرفت و آبادانی این جهان دوست داشتنی که دروغ و ریا آن را فرا گرفته است کمک کند از یاری اشا برخوردار خواهد شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 4

ای هستی بخش یکتا با سرودهای ستایش تو و همچنین اشا ( نماد راستی و پاکی ) و خشترا ( نماد نیروی معنوی و توانایی چیرگی بر خویش ) را می پرستم و خواستارم که در فراز بین راه آسمان حقیقت گام نهاده و به آوای حق که از دوستداران تو در گروثمان برخواهد خاست گوش فرا دهم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 5

ای هستی بخش دانا و ای جلوه گاه راستی و پاکی با مهر و محبت به سوی سراینده سرودهای آسمانی یا پیغمبر خویش روی آرید و یاری و پشتیبانی خود را از او دریغ ندارید تا بتواند ما را به روشنایی ابدی و خوشبختی جاودانی رهنمون گردد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 6

ای هستی بخش بزرگ زرتشت دوستدار اشا با آوای بلند ترا ستایش کرده و چنین آرزویی دارد. پروردگارا همیشه زبانم را با گفتار شیرین و اندیشمند همراه ساز و خرد را راهنمایم کن. آفریدگارا در پرتو منش پاک مرا از دستورهای اخلاقی برخوردار ساز و الهام بخش.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 7

ای پاسدار آزادی و ای سزاوار ستایش ای هستی بخش دانا و توانا با نماز و نیایش به درگاه تو راه خواهم یافت و در پرتو راستی و منش پاک به تو خواهم پیوست. پروردگارا مرا رهبری فرما و در کارها یاور و پشتیبانم باش.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 8

ای هستی بخش دانا با سرائیدن سرودهای موزون ( گات ها ) که از شور و شوق دلم بر می خیزد و با دست های بر افراشته به تو روی آورده ، خواستارم ای مزدا چون دوستداری با وفا و فروتن در پرتو راستی و پاکی و خرد شگفتی آفرین وهومن به تو نزدیک گردم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 9

ای خداوند خرد و جلوه گاه راستی و درستی ، در پرتو کارهایی که از خرد و نیک منشی سرچشمه گرفته است و با سرودهای مقدس ستایش کنان به سوی تو بازخواهم گشت. پروردگارا با آگاهی از سرنوشت خویش و با شوق بسیار ارزومندم تا از دانش و فرزانگی الهی برخوردار گردم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 10

پروردگارا بشود کارهایی که در گذشته انجام شده و آنچه در آینده از روی خرد و اندیشه ی پاک انجام خواهم داد از دیدگاه تو شایسته بوده و مورد پسند درگاهت باشد. ای خداوند جان و خرد تابش خورشید و روشنایی سپیده دم بامداد برابر هنجار هستی نمایانگر فر و شکوه تو می باشد و تو شایسته نیایشی.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 50 بند 11

ای مزدا – خداوند خرد – من ستایشگر تو بوده و تا زمای که مرا تاب و توان است به راه راستی خواهم رفت و ستایشگر تو خواهم ماند. بشود که آفریننده ی جهان در پرتو منش پاک بهترین خواست و آرزوی درست کرداران را که پیشرفت و آبادانی جهان است برآورده سازد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، وهوخشترگات

 

گات ها ، هات 51 بند 1

خشترا نیروی الهی و بخششی  است بسیار ارجمند که چون بارانی ملایم از عرش به زمین می بارد و خواست های درون جان باختگان راه حق را در پرتو اشا به خدمتگزاری مردم برخواهد انگیخت. ای مزدا بهشت تنها با نیکوکاری به دست آید پس برای همیشه در انجام کار نیک کوشا خواهم بود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 2

نخست کردارهای نیک خود را به تو ای خداوند جان و خرد و ای اشا ( جلوه گاه راستی و پاکی ) نیاز می کنم و سپس به تو ای آرمیتی ( جلوه گاه ایمان و عشق پاک ) . پروردگارا مرا از نیروی معنوی خود آگاه فرما و پرستندگان با وفای خود را در پرتو منش پاک رستگاری بخش.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 3

به سخنان کسانی هم گروه گوش فرادهید که با کردار نیک و گفتار راست و منش پاک ای هستی بخش یکتا خواستار پیوستن به تو هستند، کسانی که تو خود نخستین آموزگار و الهام بخش آنانی ای مزدا.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 4

پروردگارا مهر فزون از اندازه تو کجاست و کی رحمت و بخشایش تو پرستنده ی با وفا را در بر خواهد گرفت؟ راستی و درستی را کجا می توان به دست آورد و ایمان و عشق پاک به خدا را کجا می توان یافت؟ برترین منش را در کجا می توان جستجو کرد و نیروی شهریاری و سروری تو ای مزدا از کجا سرچشمه می گیرد؟

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 5

این پرسش ها از رهبر درست کرداری است که با فروتنی در پی اندوختن دانش ژرف و نیکو بوده و راه پیشرفت آفرینش را برابر با هنجار هستی به مردم نشان می دهد. رهبری که چون داوری دادگر و توانا از روی دانش و خرد راستی آموزد و بخشایش آورد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 6

خداوند جان و خرد در پرتو شهریاری خویش به کسی که خواست او را به جای آورد و به پیشرفت آفرینش کمک کند پاداشی بهتر از نیک بخشد ، ولی کسی که خواست او را انجام ندهد و برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش ننماید در روز واپسین به کیفر زشتیِ کردار خویش گرفتار گردد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 7

ای آفریننده ی زمین و آب و گیاه ، ای مزدا ، در پرتو خرد مقدس خویش رسایی جاودانه را به من بخش . پروردگارا به من توانایی و پایداری بخش و در پرتو منش پاک آموزش های ایزدی را بر من آشکار ساز.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 8

ای مزدا پیام آسمانی تو را من به مردم دانا آشکار خواهم ساخت تا بدانند چه سرنوشت شومی در انتظار دروغگویان و تبه کاران است و چگونه هواخواهان راستی و نیکوکاری از خوشبختی از برخوردار خواهند گردید. بی گمان خرسندی و خوشبختی از آن کسی است که پیام آسمانی تو را به دانا آشکار سازد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 9

ای مزدا هر دو گروه یعنی هواخواهان راستی و دروغ، از راه آتش فروزان معنوی آزمایش خواهند شد و این آزمایش سرشت هر یک از دو گروه را آشکار و نشانی بر پاداش تو خواهد بود. پیروان دروغ و تبه کاران را رنج و اندوه نصیب بوده ، هواخواهان راستی از شادی و سود بهره مند خواهند گردید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 10

ای هستی بخش دانا ، کسی که کوشش می کند جهان را به گمراهی کشاند و از اصل راستی دور سازد چنین شخصی از تبار زشت کاران و کوته فکران به شمار می رود. من برای خود و کسان خویش اشا را به یاری می خوانم و آرزو دارم به سویمان آید و ما را از پاداش نیک برخوردار سازد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 11

ای مزدا ، کیست آن دوست با وفایی که به زرتشت اسپنتمان یاری کند؟ او آن کسی است که دلباخته راستی و در جستجوی اشا است ؛ کسی که با عشق و ایمان است و با منش پاک هواخواه انجمن برادری است و زندگانی خود را در راه پیشرفت انجمن مغان وقف خواهد کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 12

فریب خوردگان مکتب کاوی هیچ گاه در دوران زندگی خویش زرتشت اسپنتمان را خرسند و خشنود نمی سازند، گرچه هستند افرادی که با کوشش و پشتکار و روحیه ای قوی می توانند به رسایی دست یابند و رستگار گردند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 13

به راستی هواخواهان دروغ اندیشه ی پویندگان راه راست را پریشان کرده و ایمان آن ها را متزلزل می سازند. ولی در روز واپسین روان آن ها بر سر پل چینوت به علت کردار و گفتار زشت و انحراف از راه راستی آن ها را آشکارا سرزنش خواهند کرد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 14

کرپان ها هیچ وقت نسبت به دستورات و قوانین الهی توجه ننموده و احترامی نمی گذارند. آنان خدمتگزاران جهان را با کردارهای زشت و آموزش های نادرست خویش به تباهی می کشانند، و سرانجام در نتیجه آموزش های گمراه کننده خود نیز به سرای دروغ یا دوزخ خواهند رفت.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 15

مزدی که زرتشت به مغان و برادران دینی از پیش نوید داده است گروثمان یا خانه ی سرود و ستایش و بهشت است؛ جایی که از روز ازل منزل گاه هستی بخش دانا بوده است . این پاداش را که چون بخشش الهی و تنها در پرتو اندیشه پاک و راستی به دست توان آورد به شما نوید می دهم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 16

در پرتو نیروی معنوی انجمن برادران و سرودهای محبت که از آن منش پاک الهام گرفته است کی گشتاسب به آن (پاداش) دست یافت و در پرتو اشا از دانشی برخوردار شد که هستی بخش دانا و پاک مقرر فرمود، دانشی که ما را به سوی خوشبختی و رستگاری رهنمون گردد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 17

فرشوشتر هووگو وجود خویش را که عزیزترین چیز است در راه خدمت به پیشرفت دین بهی ( مزدیسنا ) نثار کرد. بشود که هستی بخش دانا و توانا آرزوهای او را بر آورده سازد تا به اشا دسترسی پیدا کرده و به درک حقیقت نایل آید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 18

جاماسپ دانا از خانواده هووگو که خواستار روشنایی حقیقت است در پرتو راستی، دانش الهی را برای خودش برگزید و در پرتو منش پاک به نیروی معنوی دست یافت. ای هستی بخش یکتا و ای خداوند دانا، بخشش های نامبرده را به ما ارزانی دار تا نسبت به تو دلبستگی پیدا کنیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 19

میدیوماه از دودمان اسپنتمان مردی است که با آگاهی کامل از دین مزدیسنا خود را وقف پیشرفت آیی من کرد. او کسی است که کوشش دارد زندگی معنوی را به مفهوم واقعی درک کند و آیین مزدا را با کردار و خدمت به مردم بهتر به جهانیان بیاموزد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 20

ای امشاسپندان شما همه هم فکر و همگام بخشایش نیک را به ما مردم ارزانی دارید. آیین راستی و پاکی و منش نیک را به ما بیاموزید که عشق و ایمان به خدا در نهادمان افزایش یابد. پروردگارا ما با قلبی آکنده از مهر ، تو را می پرستیم و خواستاریم به شادی و خوشبختی جاودانی مزدا دست یابیم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 21

مرد با ایمان و خدا شناس ، پارسا و پرهیزگار است و اندیشه و گفتار و کردار و وجدانش به افزایش و گسترش راستی کمک خواهد کرد. در پرتو منش پاک و چیرگی بر نفس ، هستی بخش دانای بی همتا بخشایش خویش را به ما ارزانی خواهد داشت. پروردگارا برای برخورداری از این بخشش نیک به تو روی می آورم و آن را خواستارم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 51 بند 22

کسی که در پرتو راستی و پاکی هر کاری را چون پرستش پروردگار انجام دهد، از دیدگاه هستی بخش دانای بزرگ بهترین هستی هاست. کسانی که در گذشته و حال چنین بوده و هستند آنان را با احترام و به نام یاد کرده و کوشش خواهم کرد با کردار نیک به مقاموالای آن ها برسم.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، وهیشتوایش گات

 

گات ها ، هات 53 بند 1

بهترین خواست زرتشت اسپنتمان برآورده شده و اهورامزدا او را از بهترین بخشایش برخوردار ساخته است . بدین معنی که یک زندگانی نیک برای همیشه به او ارزانی فرموده، تا آن که کسانی که با او دشمنی می ورزند ، آموخته اند که در گفتار و کردار از آیین بهی پیروی کنند.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 53 بند 2

ایدون ، همه با اندیشه و گفتار و کردار بکوشید تا مزدا را خشنود سازید و هر یک انجام کار نیک را برای نیایش او برگزینید. کی گشتاسب، هواخواه زرتشت ، میدیوماه و فرشوشتر راه راست و دینی را اختیار کردند که از سوی اهورا به سوشیانت ( نجات دهنده بشر ) الهام و آشکار گردیده بود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 53 بند 3

ای پوروچیست از دودمان هیچدسپ و از خاندان اسپنتمان ، ای جوان ترین دختر زرتشت ، مزدا اهورا او را که به منش پاک و راستی و پاک دل بستگی و ایمان دارد به عنوان سرور و همسر به تو بخشید پس برو با خردت نیک مشورت کن و با عشقی پاک و آگاهی کامل رفتار نما.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 53 بند 4

من کسی را به عنوان پدر و سرور تخشاگران و خودمانی ها گمارده شده است ، دوست خواهم داشت و به همسری می پذیرم. بشود که در بین پارسایان زنی پاکدامن و شایسته باشم و از شکوه یک زندگانی سراسر نیک منشی برخوردار گردم. بشود که مزدا اهورا مرا همیشه از آموزش های حکیمانه دین بهی برخوردار سازد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 53 بند 5

این سخنان را به نو عروسان و تازه دامادان می گویم. امیدوارم اندرزم را به گوش هوش بشنوید و با ضمیری روشن آن را نیک دریابید و به خاطر بسپرید. همیشه با نیک منشی و مهر و محبت زندگی کنید و در راستی و پاکی کوشش کنید از یکدیگر پیشی جویید، چه بی گمان از زندگانی سرشار از خوشی و خوشبختی برخوردار شد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 53 بند 6

ای مردان و زنان کوشش کنید به درستی ها توجه داشته باشید، از دروغ پرهیز کنید و از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری نمایید. پیوند خویش را با دروغ یکباره بگسلید و بدانید آن خوشی که از راه نادرست و تیره روزی دیگران به دست آید جز رنج و افسوس چیزی به بار نخواهد آورد و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کرداران اند به راستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند برد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 53 بند 7

هنگامی که به آیین آزادگی و برادری پایبند باشید و مادام که عشق و وفاداری ریشه دار در دل های شما جفت جوان ( عروس و داماد ) وجود داشته باشد چه در این جهان و چه در زندگانی دیگر از بهترین پاداش بهره مند خواهید شد . ولی هرگاه گرفتار روح پلید اهریمنی و وسوسه های شیطانی شده و از آیین آزادگی و برادری دست بردارید، پی آمد آن جز رنج و اندوه و بانگ دریغ و افسوس چیز دیگری نخواهد بود.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 53 بند 8

به راستی بدکرداران سرانجام فریب خورده و مورد ریشخند مردم قرار گرفته خود را سرزنش خواهند کرد. بشود که در پرتو رهبری درست کردار و شهریاری دادگر زنان و مردان در دودمان خویش و در روستاها از آرامش و آشتی برخوردار گردند. بشود که ریا و فریب کاری که انسان را به تباهی می کشاند از پهنه گیتی برانداخته شود.  بشود که خداوند یکتا و بزرگتر از همه به زودی به سوی ما آید.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

گات ها ، هات 53 بند 9

کج باوران و بداندیشان نسبت به نیکواران نفرت دارند و اشخاص با ارج را خوار می شمارند. آنان بنده ی هوا و هوس اند و درست کرداران را به دیده ی حقارت می نگرند هرچه با نفس خویش مدام در کشمکش و پیکارند. کیست آن سرور پرهیزگاری که در کمال آزادی با تمام وجودش با بدکاران مبارزه کند؟ ای مزدا تنها نیروی توست که می تواند درویشان درست کار را یار و یاور باشد و به آنان نیکوترین پاداش بخشد.

برگردان : موبد فیروز آذرگشسب

 

کاری از: آرمین . ا

 

www.dinebehi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *