چرادر این دوران اندیشمندان به منش زرتشت روی می آورند؟

 

چرادر این دوران اندیشمندان به منش زرتشت روی می آورند؟

 

نوشتارهایی از موبد کورش نیکنام

به سبب انگیزه های گوناگونی است؛ چون:

۱- اهورامزدا( : خداوند درپیام زرتشت) به چَم( : معنی) «دانش وآگاهی بیکران هستی مند» است.

۲- خداوندِ اندیشه زرتشت در آسمان ها جای نگرفته که گاهی به خشم آید وهرگاه اراده کند مَرتوگان( : مردم) را به رنج آورد.

۳ـ مَرتو( : انسان)، بنده و برده خدا نبوده که با ترس از او فرمان پذیرد، بلکه همکار وهمراه «مزدا» در پیشرفت وگسترش دانش وآگاهی است.

۴- منش وفلسفه اشوزرتشت بر پایه «اشا»( : هنجارراستی در هستی) استوار شده است.

۵- دروغ دراین دین نیست وبا فلسفه آن ناهمگون است به ویژه دروغ مصلحت آمیز جایگاهی ندارد.

۶- پیام ویژه این دین وآیین؛ پیروی از اندیشه، گفتار وکردار نیک است.

۷- جایگاه مَرتو یا انسان بر پایه ارزشمند «خردمندی» استوار شده است.

۸- منش زرتشت، گسترش دهنده دانش ودادگستری در جهان است.

۹- گزینشِ همه گزینه های زندگی، در راستای آزادی واختیار است.

۱۰- مَرتوگان را به جشن وشادمانی فرامی خواند، پس سوگواری (عزاداری) در این فرهنگ جایگاهی ندارد.

۱۱- کار وکوشش رابه همه سفارش می کند تا تنبلی وکاهلی درزندگی ناپدید گردد.

۱۲- آیین تازه شدن با دانشِ زمان بوده به همین روی پیروانش ازخرافه پرستی وپندارهای نادرست دوری می کند.

۱۳- نه تنها زنان ومردان یکسانند بلکه همه ازهرنژاد، تیره ورنگِ پوستی در این آیین با یکدیگر برابرند.

۱۴- پاسداری از آب، خاک، هوا وآتش را سفارش می کند تا زیستگاه همگانی آلوده و ناپاک نگردد.

۱۵- گزینش این دین از روی «آزادی» است بنابراین بیرون رفتن از آن نیز«مرگ آور» نیست.

۱۶- از بکن ها و نکن ها سخن نمی گوید بلکه گزینش بهترین راه زندگی را به خِرَد مَرتو ودانش روز واگذار کرده است.

۱۷- بهره گیری ازمرتوگان در جایگاه کنیز و برده را کاری ناشایست می داند.

۱۸- قربانی کردن وکشتار جانوران را کرداری نادرست می داند.

۱۹- کسی به شَوه( : دلیل) دگراندیش بودن، کشته ونابود نخواهد شد.

۲۰- چون تن جایگاه روان است که نباید آزرده شود، روزه گرفتن ونخوردن خوراک جایگاهی ندارد.

۲۱- این دین نه تنها ازجنگ وخونریزی پرهیز می کند بلکه سفارش دهنده آشتی، پارسایی وازخود گذشتگی است.

 www.kniknam.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *